Starpniecība

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Pienākums saņemt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu ir atkarīgs no mediācijas izlīguma būtības. Mediācijas izlīgumu pasludināšanu reglamentē vispārējā kārtība.

Tas nozīmē, ka Vācijā, mediācijas izlīgumu var izpildīt tikai kā tiesas vai tiesas apstiprinātu izlīgumu (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte vergleiche, Civilprocesa kodeksa (ZPO) 794. iedaļas 1. paragrāfa 1. punkts; Akta par procedūru ģimenes lietās un bezstrīdus tiesvedība (FamFG) 86. iedaļas 1. paragrāfa 2. punkts un 156. iedaļas 2. paragrāfs; FamFG 86. iedaļas 1. paragrāfa 3. punkts un 36. iedaļa), pamatojoties uz izpildāmiem notariāliem aktiem (vollstreckbare notarielle Urkunden, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 5. punkts un 797. paragrāfs; FamFG 86. iedaļas 1. paragrāfa 3. punkts, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 5. punkts) vai uz Jauniešu labklājības dienesta izpildāmiem aktiem attiecībā uz uzturēšanu (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, Sociālā kodeksa (SGB) VIII sējuma 59. iedaļas 1. paragrāfs, pirmais teikums, 3. un 4. punkts un 60. iedaļa), vai pamatojoties uz juristu sagatavotiem izlīgumiem, kas pasludināti par izpildāmiem (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 4.b punkts, 796.a un 796.b iedaļas), vai pamatojoties uz izpildāmiem izlīgumiem, ko pirms tam panākušas atzītas strīdu izšķiršanas struktūras (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 1. punkts un 797.a iedaļa). Jurisdikcija ir tiesām vai notāriem, kuriem ir kompetence saskaņā ar vispārējo kārtību, vai arī vietējai tiesai atkarībā no strīdu izšķiršanas struktūras biroja atrašanās vietas.

Ja mediācijas izlīgums nav atbilstīgs pēc formas un tādēļ nav uzreiz izpildāms, izlīgums pēc būtības ir jāskata tiesā, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar vispārējo kārtību un kura attiecīgi var pieprasīt izlīguma izpildi.

Lapa atjaunināta: 15/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.