Starpniecība

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ar īpašu atsauci uz informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK 6. panta 3. punktu, jāuzsver, ka saskaņā ar Dekrētlikuma Nr. 28/2010 12. panta 1. daļu rakstvieda izlīgumu attiecībā uz pārrobežu strīdiem, kas minēti Kopienas direktīvas 2. pantā, apstiprina tā tiesu apgabala tiesas priekšsēdētājs, kurā izlīgums jāizpilda.

Lapa atjaunināta: 24/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.