Starpniecība

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Šī panta izpildei Latvijas Republika informē, ka Latvijas Republikā lūgumus par mediācijā panākta rakstiska izlīguma atzīšanu par izpildāmu pieņem rajona (pilsētas) tiesas. Vienlaikus Latvijas Republika informē, ka mediācijā panākta rakstiska izlīguma atzīšana par izpildāmu Latvijā ir iespējama tikai tiktāl, ciktāl šāda iespēja izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās vai no Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās procesiem, kas uzsākti pirms 2015.gada 10.janvāra.

Lapa atjaunināta: 25/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.