Mediation

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

Det fremgår af artikel 6, stk. 3, i den litauiske lov om forligsmægling i civile retssager af 15. juli 2008, at når en tvist forliges ved mægling, og den ikke samtidig verserer for en domstol, kan forliget på begge parters anmodning fremlægges for retten til godkendelse inden for rammerne af den summariske procedure, der er fastlagt i kapitel XXXIX i Litauens civile retsplejelov. Anmodningen om godkendelse indgives til distriktsretten på det sted, hvor en af parterne, efter eget valg, bor eller har forretningssted.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.