Διαμεσολάβηση

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί συμβιβαστικής διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, ο οποίος εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2008, αν η διαφορά που επιλύεται με συμβιβαστική διαμεσολάβηση δεν εκκρεμεί ταυτόχρονα ενώπιον δικαστηρίου, ο συμβιβασμός μπορεί να υποβληθεί σε δικαστήριο, προκειμένου να εγκριθεί με την απλουστευμένη διαδικασία την οποία προβλέπει το κεφάλαιο XXXIX του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, με κοινή αίτηση των μερών. Η αίτηση έγκρισης του συμβιβασμού υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία ή η έδρα ενός από τα μέρη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.