Mediácia

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 6 ods. 3 zákona o zmierovacej mediácii v občianskoprávnych sporoch Litovskej republiky, ktorý bol prijatý 15. júla 2008, keď sa spor rieši prostredníctvom zmierovacej mediácie a vec nebola zároveň predložená súdu, je možné na základe spoločnej žiadosti strán sporu predložiť dohodu o riešení sporu na schválenie v rámci zjednodušeného postupu ustanoveného v kapitole XXXIX Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Žiadosť o schválenie riešenia sa predloží okresnému súdu, ktorý si zvolia strany sporu v okrese, v ktorom má jedna zo strán sporu bydlisko alebo sídlo.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.