Mediacija

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V skladu s členom 6(3) zakona Republike Litve o mediaciji v civilnih sporih, sprejetega 15. julija 2008, se v sporih, ki se rešujejo v postopku mediacije in se ne obravnavajo istočasno pred sodiščem, lahko poravnava na skupno zahtevo strank v sporu predloži sodišču v potrditev po poenostavljenem postopku iz poglavja XXXIX zakonika Republike Litve o civilnem postopku. Zahteva za potrditev poravnave se vloži pri okrožnem sodišču, ki ga izbereta stranki v sporu v okrožju, v katerem ima ena od strank prebivališče ali registrirani sedež.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.