Starpniecība

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Valstu tiesībās PDF (146 Kb) mt


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Maltas Tiesību aktu krājuma 474. nodaļu — Mediācijas likumu — puses vai viena puse ar skaidru otras puses piekrišanu var pieprasīt, lai mediācijas rezultātā panāktās rakstiskās vienošanās saturs tiktu atzīts par izpildāmu atbilstīgi Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļai — Tiesu sistēmas organizācija un civilprocesa noteikumi. Šādas vienošanās saturs ir izpildāms, ja tas konkrētajā lietā nav pretrunā valsts tiesību aktiem. Vienošanās saturu var atzīt par izpildāmu ar tiesas vai citas kompetentas iestādes spriedumu, lēmumu vai autentisku instrumentu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā izteikts pieprasījums. Informāciju par dažādu tiesu kompetenci skatīt Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļā. Kompetentā iestāde ir Maltas Mediācijas centrs (Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta).

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.