Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Starpniecība

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Ziemeļīrijā, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja vēl neesat uzsācis tiesvedību, Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajā tiesā (High Court), vai jebkurā no citām tiesām (skatīt doto tīmekļa vietni).

• Tomēr, ja Jūs jau esat uzsācis tiesvedību Ziemeļīrijas tiesā, Jums būtu jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu tajā tiesā, kurā paredzēta Jūsu lietas iztiesāšana.

Tiesu saraksts atrodams Tiesu un tribunālu dienestā

Lapa atjaunināta: 25/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.