Starpniecība

Polija

Saturu nodrošina
Polija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 18313. pantu kompetentā iestāde, lai saņemtu pieteikumus tāda rakstveida izlīguma atzīšanai par izpildāmu, kas panākts, izmantojot mediāciju, ir:

- tiesas mediācijas gadījumā: tiesa, kas iztiesā attiecīgo lietu;

- ārpustiesas mediācijas gadījumā (līgumsaistības): tiesa, kurai būtu kompetence izskatīt lietu atbilstoši vispārējai vai ekskluzīvai jurisdikcijai, t.i., kā noteikts Civilprocesa kodeksa 28.-30. pantā un 38.-42. pantā. Tiesu var noteikt pēc atbildētāja dzīvesvietas, domicila vai, piemēram, īpašuma atrašanās vietas. Lietās par vecāku un bērnu attiecībām tiesu nosaka pēc prasītāja dzīvesvietas.

Lapa atjaunināta: 05/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.