Starpniecība

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar grozītā un papildinātā Likuma Nr. 192/2006 par mediāciju un mediatora profesijas organizāciju 58. un 59. pantu, ja konfliktā iesaistītās puses ir panākušas vienošanos, var tikt noslēgta rakstiska vienošanās, kas ietver visus noteikumus, par kuriem panākta vienošanās, un kurai ir privāta dokumenta statuss. Parasti vienošanos sagatavo mediators, izņemot gadījumus, kad puses un mediators vienojas citādi.

Pušu vienošanās nedrīkst ietvert noteikumus, kas ir pretrunā tiesību aktiem un sabiedriskajai kārtībai. Ja likumā ir paredzēti materiāltiesiski un formāli nosacījumi, mediācijas līguma likumību var pārbaudīt un apliecināt pušu advokāti vai notārs, vai, ja mediācijas gaitā tiem ir sniegta palīdzība, cits advokāts vai notārs, kuru ar pušu piekrišanu izvēlējies mediators.

Mediācijas līgums, ko pārbaudījuši un apliecinājuši pušu advokāti, notārs vai advokāts, vai notārs, kuru ar pušu piekrišanu izvēlējies mediators, ir izpildāms.

Ja mediācijas ceļā risinātais konflikts attiecas uz īpašuma nodošanu, kā arī uz citām lietu tiesībām, mantojuma un tā sadales lietām, lai mediācijas vienošanās, ko sastādījis mediators būtu spēkā, to jāiesniedz notāram vai tiesai, lai, pamatojoties uz mediācijas vienošanos, pārbaudītu materiāltiesiskos un formālos nosacījumus, izmantojot likumā noteiktās procedūras, un izdotu attiecīgi publisku aktu vai spriedumu, kas nepieciešams saskaņā ar konkētajām juridiskajām procedūrām. Mediācijas nolīgumi tiks pārbaudīti attiecībā uz materiāltiesisko un formālo nosacījumu izpildi; notārs vai tiesa vajadzības gadījumā varēs tos grozīt vai papildināt ar pušu piekrišanu. Mediatoram ir saistoši šie pienākumi attiecībā uz visām nekustamā īpašuma lietu tiesībām, kas izveidotas, grozītas vai dzēstas ar mediācijas vienošanos. Šos pienākumus piemēro visos gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem ir jāizpilda materiāltiesiskas un formālas prasības, jo pretējā gadījumā līgums ir spēkā neesošs. Ja likums paredz, ka ir jāievēro izsludināšanas nosacījumi, notārs vai tiesa pieprasa, lai apliecinātais līgums vai tiesas spriedums tiktu ierakstīts Zemesgrāmatā.

Pušu panāktais izlīgums ir saistošs.

Puses var prasīt notāram apliecināt izlīgumu. Notāra sagatavots dokuments, kas apstiprina ar mediācijas vienošanos panākto izlīgumu, ir izpildāms. Ja mediācijas vienošanās attiecas uz mantojuma lietu un ir panākta pirms mantošanas apliecības izdošanas, juridiskā kompetence ir notāram.

Puses var ierasties tiesā, lai lūgtu pieņemt nolēmumu, ar kuru apstiprina izlīgumu. Kompetentā iestāde ir vai nu rajona tiesa ar jurisdikciju kādas no pusēm domicilā/dzīvesvietā/juridiskās adreses atrašanās vietā, vai rajona tiesa ar jurisdikciju vietā, kur ir noslēgta mediācijas vienošanās. Spriedums par izlīgumu tiek pasludināts slēgtā sēdē un ir izpildāms, attiecīgi piemērojot Civilprocesa kodeksa 438.–441. pantu.

Saskaņā ar grozītā Likuma Nr. 192/2006 par mediāciju un mediatora profesijas organizāciju 63. pantu, ja strīds ir atrisināts mediācijas ceļā, tiesa pēc pušu lūguma un, ievērojot juridiskos nosacījumus, pieņem nolēmumu, ar ko apstiprina izlīgumu starp pusēm (darījums), attiecīgi ir piemērojams Civilprocesa kodeksa 438.–441. pants. Darījums tiks noslēgts rakstiski, un to iekļauj sprieduma rezolutīvajā daļā. Spriedums, kas pieņemts saskaņā ar tiesību aktiem, ir izpildāms.

Saskaņā ar direktīvas 6. panta 3. punktu tiesas vai iestādes, kas ir kompetentas saņemt iepriekš minētos pieprasījumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir: rajona tiesas; tribunāli; apelācijas tiesas; Augstā kasācijas tiesa.

Mediatoru un notāru saraksts ir publicēts e-tiesiskuma tīmekļa vietnē:

Lapa atjaunināta: 26/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.