Starpniecība

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Turpmāk minētās iestādes ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, kā tas noteikts 68.a pantā Aktā Nr. 97/1963 par Starptautiskajām privātajām un procesuālajām tiesībām (grozītā redakcija) un ar nosacījumu, ka ir izpildīti aktā minētie nosacījumi:

a) Bratislavas apgabaltiesa laulības lietās;

b) rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas bērna pastāvīgā dzīvesvieta, vai, ja tas nav iespējams — tā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas bērna faktiskā dzīvesvieta. Ja šādas tiesas nav, tad jautājumos par bērna aizgādību vai saskarsmes tiesībām ar bērnu kompetenta ir Bratislavas I rajona tiesa;

c) tiesa, kura ir kompetenta pieņemt lēmuma izpildes rīkojumu vai dot pilnvarojumu veikt izpildi gadījumos, kad nav iespējams noteikt piekritīgo tiesu saskaņā ar b) punktu. Attiecībā uz lēmumiem, kuriem nav nepieciešama izpilde, kompetentā iestāde ir vispārējā tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas persona, attiecībā uz kuru lēmums ir jāatzīst; ja šādas tiesas nav, kompetentā iestāde ir Trnavas rajona tiesa.

Lapa atjaunināta: 24/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.