Starpniecība

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Likumu par mediāciju civillietās un komerclietās (Slovēnijas Republikas 2008. gada 6. jūnija Oficiālais Vēstnesis Nr. 56/2008) puses var vienoties, ka izlīgums, kurš atrisina strīdu, var būt nekavējoties izpildāms notariāls akts, tiesā panākts izlīgums vai šķīrējtiesas nolēmums, pamatojoties uz izlīgumu.

1. Nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšana:

Notāri ir atbildīgi par nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšanu (2. un 3. pants Likumā par notariātu, Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 2/2007 – trešā oficiālā konsolidētā versija ar turpmākiem grozījumiem Oficiālajā Vēstnesī Nr. 33/2007 un Nr. 45/2008).

Atjauninātu informāciju par notāriem var iegūt Slovēnijas Notāru palātā (Notarska zbornica Slovenije).

Lapa atjaunināta: 30/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.