Starpniecība

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kompetentās iestādes saskaņā ar 6.3. pantu: rajona tiesas (tingsrätterna). Tas, kura rajona tiesa ir kompetenta, atkarīgs no tā, kur noslēgts mediācijas izlīgums. Ja saskaņā ar šo noteikumu nav kompententas tiesas, piemēram, ja izlīgums tiek noslēgts ārpus Zviedrijas,Värmland rajona tiesa ir kompetentā iestāde. Pieteikumu par izpildāmības deklarāciju iesniedz tai rajona tiesai, kurai ir jurisdikcija teritorijā, kurā pastāvīgi dzīvo viena no pusēm.

Ja neviena no pusēm pastāvīgi nedzīvo Zviedrijā, Värmland rajona tiesai ir kompetentā jurisdikcija.

Värmlands tingsrätt
Pasta adrese: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tàlr.: + 46 (0)54 14 84 00
E-pasts: varmlands.tingsratt@dom.se

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.