Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Starpniecība - Beļģija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Šādām „tiesām” ir jurisdikcija, lai vajadzības gadījumā atzītu mediācijas izlīgumu par izpildāmu: miertiesnesis, maģistrāts (policijas tiesas tiesnesis), pirmās instances tiesa, komerctiesa, darba tribunāls, apelācijas tiesa, darba tiesa, kā arī tiesas priekšsēdētājs pagaidu noregulējuma tiesvedības gadījumā.

Vienīgā „cita iestāde”, kas vajadzības gadījumā, pamatojoties uz 1803. gada 16. marta Notāru profesijas likuma 19. panta 1. punktu, var atzīt mediācijas izlīgumu par izpildāmu, ir notārs.

Lapa atjaunināta: 17/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Bulgārija

Valstu tiesībāsPDF(1069 Kb)bg


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Iestādes, kas ir kompetentas pieņemt pieprasījumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir rajona tiesas.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 1. punktu “Izlīguma izpildāmība” izlīgumam juridiskā strīdā, kas panākts mediācijas ceļā, ir tiesas izlīguma spēks, un to jāapstiprina apgabaltiesai.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 2. punktu tiesa apstiprina izlīgumu pēc tam, kad to ir apliecinājušas iesaistītās puses, ja tas nav pretrunā ar šo likumu vai vispārpieņemtiem morāles principiem.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Čehija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Čehijas Republikas iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir:

- visas apgabaltiesas lietās, kurās saskaņā ar valsts procesuālajiem tiesību aktiem šīm tiesām būtu jurisdikcija ratione materiae;

- visas reģionālās tiesas lietās, kurās saskaņā ar valsts procesuālajiem tiesību aktiem šīm tiesām būtu jurisdikcija ratione materiae;

- visi notāri.

Lapa atjaunināta: 21/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Starpniecība - Vācija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Pienākums saņemt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu ir atkarīgs no mediācijas izlīguma būtības. Mediācijas izlīgumu pasludināšanu reglamentē vispārējā kārtība.

Tas nozīmē, ka Vācijā, mediācijas izlīgumu var izpildīt tikai kā tiesas vai tiesas apstiprinātu izlīgumu (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte vergleiche, Civilprocesa kodeksa (ZPO) 794. iedaļas 1. paragrāfa 1. punkts; Akta par procedūru ģimenes lietās un bezstrīdus tiesvedība (FamFG) 86. iedaļas 1. paragrāfa 2. punkts un 156. iedaļas 2. paragrāfs; FamFG 86. iedaļas 1. paragrāfa 3. punkts un 36. iedaļa), pamatojoties uz izpildāmiem notariāliem aktiem (vollstreckbare notarielle Urkunden, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 5. punkts un 797. paragrāfs; FamFG 86. iedaļas 1. paragrāfa 3. punkts, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 5. punkts) vai uz Jauniešu labklājības dienesta izpildāmiem aktiem attiecībā uz uzturēšanu (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, Sociālā kodeksa (SGB) VIII sējuma 59. iedaļas 1. paragrāfs, pirmais teikums, 3. un 4. punkts un 60. iedaļa), vai pamatojoties uz juristu sagatavotiem izlīgumiem, kas pasludināti par izpildāmiem (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 4.b punkts, 796.a un 796.b iedaļas), vai pamatojoties uz izpildāmiem izlīgumiem, ko pirms tam panākušas atzītas strīdu izšķiršanas struktūras (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, ZPO 794. iedaļas 1. paragrāfa 1. punkts un 797.a iedaļa). Jurisdikcija ir tiesām vai notāriem, kuriem ir kompetence saskaņā ar vispārējo kārtību, vai arī vietējai tiesai atkarībā no strīdu izšķiršanas struktūras biroja atrašanās vietas.

Ja mediācijas izlīgums nav atbilstīgs pēc formas un tādēļ nav uzreiz izpildāms, izlīgums pēc būtības ir jāskata tiesā, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar vispārējo kārtību un kura attiecīgi var pieprasīt izlīguma izpildi.

Lapa atjaunināta: 29/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Igaunija

Mediācijas direktīva 2008/52/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos, izmantojot Saite atveras jaunā logāSamierināšanas likumu.


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūgums par mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīguma atzīšanu par izpildāmu ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā (maakohus), kuras jurisdikcijā tika īstenota mediācija. Apgabaltiesu kontaktinformāciju Jūs varat atrast tiesu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Jums būs jāsamaksā valsts nodeva 50 EUR apmērā.

Tādā mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīgumu, ko vadījis zvērināts notārs vai notārs (Saite atveras jaunā logāSamierināšanas likuma 2. panta 2. un 3. punkts), arī var apliecināt notārs. Notāru kontaktinformāciju Jūs varat atrast, noklikšķinot uz saites “Atrast notāru”. Jums būs jāsamaksā notāra nodeva 51,13 EUR apmērā.

Izlīgumu izpildi reglamentē Samierināšanās likuma 14. pants. Procesu, kādā izlīgumu izpildi panāk tiesa, reglamentē Saite atveras jaunā logāCivilprocesa kodeksa 627.1pants un 6272.pants. Notārs izlīgumu apliecinās saskaņā ar procedūru, kas noteikta Notāru likumā, un uzliks parādniekam pienākumu piekrist tūlītējai obligātai izpildei.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Īrija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

1. Ja tiesa, kurā ierosināta lieta, uzaicina puses izmantot mediāciju un minētās mediācijas rezultātā tiek noslēgts izlīgums, šī tiesa ir kompetenta pieņemt lūgumu par izlīguma izpildāmību.

2. Visos pārējos gadījumos izpildāmības lūgumi ir iesniedzami Augstās tiesas ierēdnim.

Lapa atjaunināta: 08/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Grieķija

Valstu tiesībāsPDF(312 Kb)el


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Iestāde, kas ir kompetenta pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir sekretariāts pirmās instances tiesā vienas personas sastāvā tajā apgabalā, kurā notikusi mediācija.

Lapa atjaunināta: 02/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Spānija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kompetentās Spānijas tiesas ir tiesa, kura apstiprināja izpildei tādu izlīgumu, kas panākts mediācijas procedūrā, kura uzsākta tiesvedības laikā, kā arī pirmās instances tiesas tajā apgabalā, kurā mediācijas izlīgums parakstīts gadījumos, kad izlīgums panākts pēc mediācijas procedūras.

Lapa atjaunināta: 12/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Francija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kompetentas atzīt par izpildāmu mediācijā panāktu izlīgumu ir tiesas, kurām būtu jurisdikcija izskatīt šo lietu.

Saite atveras jaunā logāNotāri kā mediatori var atzīt par izpildāmu mediācijā panāktu izlīgumu, ja viņi ir saņēmuši viņiem iesniegtu dokumentu un tam pievienojuši izpildes rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 24/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Horvātija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Horvātijā pieņemt pieteikumus atbilstīgi 6. panta 1. un 2. punktam ir šādu iestāžu kompetencē:

- lietās par jautājumiem, kas ir komerctiesu kompetencē –

Zagrebas Komerctiesa (Trgovački sud u Zagrebu)

Amruševa 2/2 (ieeja no Petrinjska ulica 8)

10000 Zagreb

Tālrunis: + 385 1 4897 222

Fakss: +385 1 4920 871

E-pasts: Saite atveras jaunā logāured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://sudovi.hr/hr/tszg

- visās pārējās lietās –

Zagrebas Apgabaltiesa (Županijski sud u Zagrebu)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Tālrunis: +385 1 4801 111

Fakss: +385 1 4920 260

E-pasts: Saite atveras jaunā logāzszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://sudovi.hr/hr/zszg

Lapa atjaunināta: 15/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Itālija

Valstu tiesībāsPDF(476 Kb)it


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ar īpašu atsauci uz informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/52/EK 6. panta 3. punktu, jāuzsver, ka saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikuma Nr. 28/2010 12. panta 1. daļu rakstvieda izlīgumu attiecībā uz pārrobežu strīdiem, kas minēti Kopienas direktīvas 2. pantā, apstiprina tā tiesu apgabala tiesas priekšsēdētājs, kurā izlīgums jāizpilda.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Kipra

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kipras Republika ir iecēlusi reģionālās tiesas kā tiesas, kuras ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu.

Lapa atjaunināta: 27/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Latvija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Šī panta izpildei Latvijas Republika informē, ka Latvijas Republikā lūgumus par mediācijā panākta rakstiska izlīguma atzīšanu par izpildāmu pieņem rajona (pilsētas) tiesas. Vienlaikus Latvijas Republika informē, ka mediācijā panākta rakstiska izlīguma atzīšana par izpildāmu Latvijā ir iespējama tikai tiktāl, ciktāl šāda iespēja izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās vai no Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās procesiem, kas uzsākti pirms 2015.gada 10.janvāra.

Lapa atjaunināta: 25/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Luksemburga

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūgumu saskaņā ar Direktīvas 2008/52/EK 6. pantu iesniedz tās apgabaltiesas (Tribunal d'arrondissement) priekšsēdētājam, kurai ir jurisdikcija tās personas, pret kuru tiek pieprasīta mediācijas izlīguma izpilde, deklarētajā vai, ja dzīvesvieta nav deklarēta, faktiskajā dzīvesvietā. Ja minētās personas deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta neatrodas Luksemburgā, lūgumu iesniedz tā apgabala tiesas priekšsēdētājam, kurā jāizpilda mediācijas izlīgums.

Adreses:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Lapa atjaunināta: 03/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Ungārija

Valstu tiesībāsPDF(1648 Kb)hu


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ar mediācijas palīdzību panākta izlīguma saturu puses var padarīt izpildāmu. Puses var lūgt, lai tiesa vai notārs (közjegyző) ar lēmumu apstiprina izlīgumu vai arī lai tie iekļauj izlīgumu autentiskā instrumentā (közokirat), kuru vēlāk var nodot izpildei.

Lapa atjaunināta: 27/03/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Malta

Valstu tiesībāsPDF(146 Kb)mt


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Maltas Tiesību aktu krājuma 474. nodaļu — Mediācijas likumu — puses vai viena puse ar skaidru otras puses piekrišanu var pieprasīt, lai mediācijas rezultātā panāktās rakstiskās vienošanās saturs tiktu atzīts par izpildāmu atbilstīgi Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļai — Tiesu sistēmas organizācija un civilprocesa noteikumi. Šādas vienošanās saturs ir izpildāms, ja tas konkrētajā lietā nav pretrunā valsts tiesību aktiem. Vienošanās saturu var atzīt par izpildāmu ar tiesas vai citas kompetentas iestādes spriedumu, lēmumu vai autentisku instrumentu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā izteikts pieprasījums. Informāciju par dažādu tiesu kompetenci skatīt Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļā. Kompetentā iestāde ir Maltas Mediācijas centrs (Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta).

Lapa atjaunināta: 14/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Nīderlande

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Šādas tiesas vai citas iestādes ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu:

I Tiesas:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Pušu izlīgumu pēc to lūguma var apstiprināt ar notariālu aktu, kuru pēc tam var atzīt par izpildāmu Nīderlandē saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Rv) 430. panta 1. punktu.

Visu Nīderlandes notāru biroju adrešu sarakstu skatīt: Atrast notāru

Lapa atjaunināta: 16/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Austrija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar 6. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvā 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās var paziņot šādu informāciju:

Lai iegūtu mediācijas procedūras rezultātā panāktās rakstiskās vienošanās izpildāmu aktu, puses, pirmkārt, var vērsties pie notāra. Šajā saistībā pastāv iespēja šo vienošanos jau no paša sākuma slēgt tieši pie notāra, vai jau noslēgtu rakstisku vienošanos ar notariālā apliecinājuma (Solennisierung) palīdzību saskaņā ar Notariāta likuma 54 § padarīt par publisku aktu. Otrkārt, jebkurā iecirkņa tiesā (Bezirksgericht) par mediācijas procesa rezultātā panāktas rakstiskas vienošanās par civiltiesiskiem jautājumiem saturu var noslēgt tiesas izlīgumu.

Lapa atjaunināta: 16/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Polija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 18313. pantu kompetentā iestāde, lai saņemtu pieteikumus tāda rakstveida izlīguma atzīšanai par izpildāmu, kas panākts, izmantojot mediāciju, ir:

- tiesas mediācijas gadījumā: tiesa, kas iztiesā attiecīgo lietu;

- ārpustiesas mediācijas gadījumā (līgumsaistības): tiesa, kurai būtu kompetence izskatīt lietu atbilstoši vispārējai vai ekskluzīvai jurisdikcijai, t.i., kā noteikts Civilprocesa kodeksa 28.-30. pantā un 38.-42. pantā. Tiesu var noteikt pēc atbildētāja dzīvesvietas, domicila vai, piemēram, īpašuma atrašanās vietas. Lietās par vecāku un bērnu attiecībām tiesu nosaka pēc prasītāja dzīvesvietas.

Lapa atjaunināta: 13/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Portugāle

Valstu tiesībāsPDF(249 KB)pt


10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Mediācijas direktīvas 6. panta 3. punkta izpratnē kompetentā tiesa ir tā tiesa, kuras jurisdikcija ietver strīda priekšmetu; tas atbilst 14. panta 2. punktam Likumā Nr. 29/2003, ar ko nosaka vispārējos principus, ko Portugālē piemēro mediācijai, un juridiskos noteikumus attiecībā uz mediāciju civillietās un komerclietās, mediatoriem un publisko mediāciju.

Noteikumi par ratione materiae jurisdikciju jeb jurisdikciju pēc būtības ir ietverti Civilprocesa kodeksa 64. un 65. pantā. Kodeksa 64. pantā noteikts, ka vispārējās jurisdikcijas tiesām ir jurisdikcija lietās, kas nav citu tiesu jurisdikcijā; 65. pantā noteikts, ka jautājumu par to, kuras lietas ratione materiae ir specializētas jurisdikcijas tiesu vai nodaļu jurisdikcijā, regulē likumi par tiesu sistēmas organizāciju.

Attiecīgie likumi par tiesu sistēmas organizāciju ir 2013. gada 26. augusta Likums Nr. 62/2013 ar grozījumiem un 2014. gada 27. marta Dekrētlikums Nr. 49/2014 ar grozījumiem.

Lapa atjaunināta: 24/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Rumānija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar grozītā un papildinātā Likuma Nr. 192/2006 par mediāciju un mediatora profesijas organizāciju 58. un 59. pantu, ja konfliktā iesaistītās puses ir panākušas vienošanos, var tikt noslēgta rakstiska vienošanās, kas ietver visus noteikumus, par kuriem panākta vienošanās, un kurai ir privāta dokumenta statuss. Parasti vienošanos sagatavo mediators, izņemot gadījumus, kad puses un mediators vienojas citādi.

Pušu vienošanās nedrīkst ietvert noteikumus, kas ir pretrunā tiesību aktiem un sabiedriskajai kārtībai. Ja likumā ir paredzēti materiāltiesiski un formāli nosacījumi, mediācijas līguma likumību var pārbaudīt un apliecināt pušu advokāti vai notārs, vai, ja mediācijas gaitā tiem ir sniegta palīdzība, cits advokāts vai notārs, kuru ar pušu piekrišanu izvēlējies mediators.

Mediācijas līgums, ko pārbaudījuši un apliecinājuši pušu advokāti, notārs vai advokāts, vai notārs, kuru ar pušu piekrišanu izvēlējies mediators, ir izpildāms.

Ja mediācijas ceļā risinātais konflikts attiecas uz īpašuma nodošanu, kā arī uz citām lietu tiesībām, mantojuma un tā sadales lietām, lai mediācijas vienošanās, ko sastādījis mediators būtu spēkā, to jāiesniedz notāram vai tiesai, lai, pamatojoties uz mediācijas vienošanos, pārbaudītu materiāltiesiskos un formālos nosacījumus, izmantojot likumā noteiktās procedūras, un izdotu attiecīgi publisku aktu vai spriedumu, kas nepieciešams saskaņā ar konkētajām juridiskajām procedūrām. Mediācijas nolīgumi tiks pārbaudīti attiecībā uz materiāltiesisko un formālo nosacījumu izpildi; notārs vai tiesa vajadzības gadījumā varēs tos grozīt vai papildināt ar pušu piekrišanu. Mediatoram ir saistoši šie pienākumi attiecībā uz visām nekustamā īpašuma lietu tiesībām, kas izveidotas, grozītas vai dzēstas ar mediācijas vienošanos. Šos pienākumus piemēro visos gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem ir jāizpilda materiāltiesiskas un formālas prasības, jo pretējā gadījumā līgums ir spēkā neesošs. Ja likums paredz, ka ir jāievēro izsludināšanas nosacījumi, notārs vai tiesa pieprasa, lai apliecinātais līgums vai tiesas spriedums tiktu ierakstīts Zemesgrāmatā.

Pušu panāktais izlīgums ir saistošs.

Puses var prasīt notāram apliecināt izlīgumu. Notāra sagatavots dokuments, kas apstiprina ar mediācijas vienošanos panākto izlīgumu, ir izpildāms. Ja mediācijas vienošanās attiecas uz mantojuma lietu un ir panākta pirms mantošanas apliecības izdošanas, juridiskā kompetence ir notāram.

Puses var ierasties tiesā, lai lūgtu pieņemt nolēmumu, ar kuru apstiprina izlīgumu. Kompetentā iestāde ir vai nu rajona tiesa ar jurisdikciju kādas no pusēm domicilā/dzīvesvietā/juridiskās adreses atrašanās vietā, vai rajona tiesa ar jurisdikciju vietā, kur ir noslēgta mediācijas vienošanās. Spriedums par izlīgumu tiek pasludināts slēgtā sēdē un ir izpildāms, attiecīgi piemērojot Civilprocesa kodeksa 438.–441. pantu.

Saskaņā ar grozītā Likuma Nr. 192/2006 par mediāciju un mediatora profesijas organizāciju 63. pantu, ja strīds ir atrisināts mediācijas ceļā, tiesa pēc pušu lūguma un, ievērojot juridiskos nosacījumus, pieņem nolēmumu, ar ko apstiprina izlīgumu starp pusēm (darījums), attiecīgi ir piemērojams Civilprocesa kodeksa 438.–441. pants. Darījums tiks noslēgts rakstiski, un to iekļauj sprieduma rezolutīvajā daļā. Spriedums, kas pieņemts saskaņā ar tiesību aktiem, ir izpildāms.

Saskaņā ar direktīvas 6. panta 3. punktu tiesas vai iestādes, kas ir kompetentas saņemt iepriekš minētos pieprasījumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, ir: rajona tiesas; tribunāli; apelācijas tiesas; Augstā kasācijas tiesa.

Mediatoru un notāru saraksts ir publicēts e-tiesiskuma tīmekļa vietnē:

Lapa atjaunināta: 22/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Slovēnija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar Likumu par mediāciju civillietās un komerclietās (Slovēnijas Republikas 2008. gada 6. jūnija Oficiālais Vēstnesis Nr. 56/2008) puses var vienoties, ka izlīgums, kurš atrisina strīdu, var būt nekavējoties izpildāms notariāls akts, tiesā panākts izlīgums vai šķīrējtiesas nolēmums, pamatojoties uz izlīgumu.

1. Nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšana:

Notāri ir atbildīgi par nekavējoties izpildāma notariāla akta sastādīšanu (2. un 3. pants Likumā par notariātu, Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 2/2007 – trešā oficiālā konsolidētā versija ar turpmākiem grozījumiem Oficiālajā Vēstnesī Nr. 33/2007 un Nr. 45/2008).

Atjauninātu informāciju par notāriem var iegūt Slovēnijas Notāru palātā (Saite atveras jaunā logāNotarska zbornica Slovenije).

Lapa atjaunināta: 30/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Slovākija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Turpmāk minētās iestādes ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, kā tas noteikts 68.a pantā Aktā Nr. 97/1963 par Starptautiskajām privātajām un procesuālajām tiesībām (grozītā redakcija) un ar nosacījumu, ka ir izpildīti aktā minētie nosacījumi:

a) Bratislavas apgabaltiesa laulības lietās;

b) rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas bērna pastāvīgā dzīvesvieta, vai, ja tas nav iespējams — tā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas bērna faktiskā dzīvesvieta. Ja šādas tiesas nav, tad jautājumos par bērna aizgādību vai saskarsmes tiesībām ar bērnu kompetenta ir Bratislavas I rajona tiesa;

c) tiesa, kura ir kompetenta pieņemt lēmuma izpildes rīkojumu vai dot pilnvarojumu veikt izpildi gadījumos, kad nav iespējams noteikt piekritīgo tiesu saskaņā ar b) punktu. Attiecībā uz lēmumiem, kuriem nav nepieciešama izpilde, kompetentā iestāde ir vispārējā tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas persona, attiecībā uz kuru lēmums ir jāatzīst; ja šādas tiesas nav, kompetentā iestāde ir Trnavas rajona tiesa.

Lapa atjaunināta: 25/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Somija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kompetentā tiesa

Šajā nodaļā minēto vienošanos var atzīt par izpildāmu tajā apgabaltiesā, kurai ir jurisdikcija iesaistītās puses pastāvīgajā dzīvesvietā. Ja neviena no pusēm pastāvīgi nedzīvo Somijā, Helsinku apgabaltiesa ir kompetentā tiesa. Informācija par kompetentajām apgabaltiesām ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, kuru uztur Tieslietu ministrija.

Lapa atjaunināta: 08/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Zviedrija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Kompetentās iestādes saskaņā ar 6.3. pantu: rajona tiesas (tingsrätterna). Tas, kura rajona tiesa ir kompetenta, atkarīgs no tā, kur noslēgts mediācijas izlīgums. Ja saskaņā ar šo noteikumu nav kompententas tiesas, piemēram, ja izlīgums tiek noslēgts ārpus Zviedrijas,Värmland rajona tiesa ir kompetentā iestāde. Pieteikumu par izpildāmības deklarāciju iesniedz tai rajona tiesai, kurai ir jurisdikcija teritorijā, kurā pastāvīgi dzīvo viena no pusēm.

Ja neviena no pusēm pastāvīgi nedzīvo Zviedrijā, Värmland rajona tiesai ir kompetentā jurisdikcija.

Värmlands tingsrätt
Pasta adrese: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tàlr.: + 46 (0)54 14 84 00
E-pasts: Saite atveras jaunā logāvarmlands.tingsratt@dom.se

Lapa atjaunināta: 27/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Anglija un Velsa

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, bet cita ES dalībvalsts šo līgumu nav iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja esat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja minētā tiesvedība attiecas uz jautājumu, kurā piemērota mediācija, Jums jāiesniedz pieteikums šajā tiesā;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja mediācija attiecas uz civillietu un komerclietu (izņemot ģimenes lietas), Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma satura atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajai tiesai (High Court) vai jebkurai no citām tiesām, kuras minētas turpmāk tekstā un izskata civillietas, un kurām būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Piemēram, jūs varētu griezties tā apgabala vietējā tiesā, kurā dzīvo kāda no pusēm, vai arī gadījumā, ja mediācija attiecas uz zemi – tā rajona tiesā, kurā atrodas attiecīgais zemes gabals;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un mediācija attiecas uz ģimenes lietu, Jums jāiesniedz pieteikums tiesā, kura izskata ģimenes lietas un kurai būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Tā kā jautājums par tiesu jurisdikciju ģimenes lietās ir ļoti specifisks attiecībā uz strīdiem/izlīguma saturu, ieinteresētajām pusēm būtu jāiesniedz informācijas pieprasījumi tiesai tajā apgabalā, kurā dzīvo kāda no pusēm. Ieinteresētās puses var arī saņemt juridisku palīdzību par attiecīgo tiesu no ģimenes jurista Anglijā vai Velsā.

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, un cita ES dalībvalsts šo līgumu iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas:

Attiecībā uz civillietām un komerclietām (izņemot ģimenes lietas) – Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), turklāt pieteikumu var iesniegt tikai Augstajā tiesā (High Court of Justice);

Attiecībā uz ģimenes lietām:

i) iepriekš minētajā Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012; un/vai

ii) Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību;

Atjaunināts kompetento tiesu saraksts atrodams šādā tīmekļa vietnē: Tiesu un tribunālu meklētājs

Lapa atjaunināta: 12/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Ziemeļīrija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Ziemeļīrijā, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja vēl neesat uzsācis tiesvedību, Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajā tiesā (High Court), vai jebkurā no citām tiesām (skatīt doto tīmekļa vietni).

• Tomēr, ja Jūs jau esat uzsācis tiesvedību Ziemeļīrijas tiesā, Jums būtu jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma atzīšanu par izpildāmu tajā tiesā, kurā paredzēta Jūsu lietas iztiesāšana.

Tiesu saraksts atrodams Tiesu un tribunālu dienestā

Lapa atjaunināta: 25/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Skotija

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Pārrobežu mediācijas (Skotija) 2011. gada regulas īsteno Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. Šī direktīva ļauj atzīt mediācijas izlīgumus par izpildāmiem dalībvalstīs. Skotijas regulas piemēro “pārrobežu” strīdos (t.i., kurā vismaz vienas iesaistītās puses domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā dalībvalstī, kas nesakrīt ar otras iesaistītās puses dalībvalsti) attiecībā uz dažām civillietām un komerclietām.

Ja Jūs vēlaties mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Skotijā, Jums jāievēro kāda no turpmāk minētajām procedūrām.

 • Jūs varat vērsties pie Augstākās tiesas (Court of Session) vai Šerifa tiesas (Sheriff Court), lūdzot tiesai iejaukties (“interpone”) mediācijas līguma atzīšanā. Tas izlīgumu pārveidos tiesas rīkojumā.
 • Kā alternatīva pašapliecinošs rakstisks līgums var tikt reģistrēts izpildei Padomes un Sesijas aktu reģistrā (Books of Council and Session) vai Šerifa tiesas reģistrā (Sheriff Court Books). Lai izlīgumu reģistrētu Padomes un Sesijas aktu reģistrā, Jums būtu jāiesniedz pieteikums Skotijas reģistru vadītājam (Keeper of the Registers of Scotland). Informācija par Padomes un Sesijas aktu reģistru pieejama šeit. Kad izlīgums ir reģistrēts izpildei, dokuments kļūst par publisku aktu.

Izlīgumi, ko ir apstiprinājusi tiesa vai kas ir reģistrēti kādā no iepriekš minētajām metodēm, var tikt atzīti par izpildāmiem citās ES dalībvalstīs.

Lapa atjaunināta: 17/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Starpniecība - Gibraltārs

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Pieprasījumi par mediācijas izlīguma satura izpildi būtu jāadresē tieslietu ministram:

Ministry of Health, Care and Justice (Veselības, aprūpes un tieslietu ministrija)

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltārs

Tālrunis: + 350 2000 7011

Fakss: + 350 2005 9942

Lapa atjaunināta: 16/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.