Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Medjazzjoni

L-Irlanda ta’ fuq

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Renju Unit

L-Irlanda ta’ fuq

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Jekk tixtieq teżegwixxi l-kontenut ta' ftehim ta' medjazzjoni fl-Irlanda ta' Fuq, għandek tressaq rikors biex tagħmel dan skont il-proċeduri kif stabbilit:

• Jekk għadek ma tajtx bidu għal proċedimenti fil-qorti, għandek tressaq rikors biex il-ftehim ta' medjazzjoni jsir eżekutorju jew fil-Qorti Superjuri (High Court) jew f'xi waħda mill-qrati l-oħra (ara l-indirizz tal-internet provdut).

• Madanakollu, jekk diġà għandek proċedimenti pendenti quddiem qorti fl-Irlanda ta' Fuq, għandek tressaq rikors biex il-ftehim ta' medjazzjoni jsir eżekutorju fil-qorti fejn il-każ tiegħek huwa diġà skedat biex jinstema'.

Lista tal-qrati tinsab fis-servizz Qrati u Tribunali

L-aħħar aġġornament: 25/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.