Medjazzjoni

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Skont l-Artikoli 58 u 59 tal-Liġi Nru 192/2006 dwar il-medjazzjoni u l-organizzazzjoni tal-professjoni ta’ medjatur, kif emendata u kkompletata, meta l-partijiet f’kunflitt ikunu laħqu ftehim, jista’ jitfassal ftehim bil-miktub, li jinkludi l-klawżoli kollha miftiehma, li għandu l-istatus ta’ dokument privat. Bħala regola, il-ftehim jitfassal mill-medjatur, bl-eċċezzjoni ta’ każijiet fejn il-partijiet u l-medjatur jaqblu mod ieħor.

Il-Ftehim tal-partijiet m’għandux jinkludi dispożizzjonijiet li jmorru kontra l-liġi u l-ordni pubbliku. Meta l-liġi teħtieġ kundizzjonijiet sostantivi u formali, il-legalità tal-ftehim ta’ medjazzjoni tista’ tiġi vverifikata u attestata mill-avukati tal-partijiet jew minn nutar pubbliku, meta dawn ikunu ġew assistiti matul il-medjazzjoni, jew tabilħaqq minn avukat jew nutar pubbliku ieħor magħżul mill-medjatur bil-qbil tal-partijiet.

Il-Ftehim ta’ medjazzjoni vverifikat u attestat mill-avukati tal-partijiet, nutar pubbliku jew minn avukat jew nutar pubbliku magħżul mill-medjatur bil-qbil tal-partijiet huwa eżekuttiv.

Meta l-kunflitt medjat jikkonċerna t-trasferiment ta’ proprjetà kif ukoll drittijiet in rem, każijiet ta’ diviżjoni u suċċessjoni, u fin-nuqqas ta’ dan il-ftehim ikun null u bla effett, il-ftehim ta’ medjazzjoni mfassal mill-medjatur jiġi ppreżentat lin-nutar pubbliku jew lill-qorti sabiex dawn, abbażi tal-ftehim ta’ medjazzjoni, jivverifikaw il-kondizzjonijiet sostantivi u formali bl-użu tal-proċeduri stabbiliti mil-liġi u joħorġu strument awtentiku jew sentenza, kif xieraq, fir-rigward tal-proċeduri legali. Il-ftehimiet ta’ medjazzjoni ser jiġu vverifikati dwar l-issodisfar tal-kundizzjonijiet sostantivi u formali; in-nutar pubbliku jew il-qorti, fejn xieraq, ikunu jistgħu jemendawhom jew jissupplimentawhom bil-qbil tal-partijiet. Il-medjatur għandu jkun marbut b’dawn l-obbligi u bi kwalunkwe dritt in rem fi proprjetà immobbli kostitwit, emendat jew mitmum mill-ftehim ta’ medjazzjoni. Dawn l-obbligi japplikaw fil-każijiet kollha fejn il-liġi tirrikjedi li jiġu ssodisfati rekwiżiti sostantivi u formali, u fin-nuqqas ta’ dan il-ftehim ikun null u bla effett. Meta l-liġi titlob li l-kundizzjonijiet tar-reklamar jiġu ssodisfati, in-nutar jew il-qorti jitolbu li l-kuntratt jew is-sentenza tal-qorti awtentikati jiddaħħlu fir-Reġistru tal-Artijiet.

Is-soluzzjoni milħuqa mill-partijiet hija vinkolanti.

Il-partijiet jistgħu jitolbu lin-nutar pubbliku jawtentika l-ftehim. Id-dokument imfassal min-nutar pubbliku, li jawtentika l-ftehim miksub fil-medjazzjoni, huwa eżekutorju. Jekk il-ftehim ta’ medjazzjoni jkun relatat ma’ każ ta’ suċċessjoni u jkun intlaħaq qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat tas-suċċessjoni, il-kompetenza legali tkun f’idejn in-nutar pubbliku.

Il-partijiet jistgħu jidhru quddiem il-qorti sabiex jitolbu sentenza li tistabbilixxi s-soluzzjoni tagħhom. L-awtorità kompetenti tkun jew il-qorti distrettwali b’ġuriżdizzjoni fejn kwalunkwe waħda mill-partijiet ikollha d-domiċilju/il-post tar-residenza/l-uffiċċju rreġistrat, skont il-każ, jew il-qorti distrettwali b’ġuriżdizzjoni fejn ikun ġie konkluż il-ftehim ta’ medjazzjoni. Is-sentenza li tistabbilixxi l-ftehim tal-partijiet tingħata f’seduta magħluqa u hija eżegwibbli, u l-Artikoli 438 sa 441 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili japplikaw kif xieraq.

Skont l-Artikolu 63 tal-Liġi Nru 192/2006 dwar il-medjazzjoni u l-organizzazzjoni tal-professjoni ta’ medjatur, kif emendata, meta t-tilwima tkun ġiet solvuta permezz ta’ medjazzjoni, il-qorti, fuq talba tal-partijiet u b’konformità mal-kundizzjonijiet legali, tagħti sentenza li tistabbilixxi soluzzjoni bejn il-partijiet (tranżazzjoni), fejn l-Artikoli 438 sa 441 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili japplikaw kif xieraq. It-tranżazzjoni se tiġi konkluża bil-miktub u tifforma l-parti operattiva tas-sentenza. Is-sentenza ta’ kunsens maħruġa f’konformità mal-liġi hija eżegwibbli.

F’konformità mal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva, il-Qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu t-talbiet imsemmija hawn fuq skont il-paragrafi 1 u 2 huma: il-qrati distrettwali; it-tribunali; il-qrati tal-appell; il-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Lista ta’ medjaturi u nutara pubbliċi hija ppubblikata fuq is-sit web tal-ġustizzja elettronika:

  • Kif issib medjatur? hawn
  • Kif issib nutar pubbliku? hawn
L-aħħar aġġornament: 26/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.