Bemiddeling/mediation

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Nationale Wetgeving PDF (1069 Kb) bg


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De instanties die bevoegd zijn om verzoeken als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn in ontvangst te nemen zijn de districtsrechtbanken.

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de Wet inzake bemiddeling/mediation (getiteld “Uitvoerbaarverklaring van een overeenkomst”), heeft een overeenkomst in een rechtsgeschil die na bemiddeling/mediation tot stand is gekomen de rechtskracht van een overeenkomst die door tussenkomst van de rechter tot stand is gekomen en is deze onderworpen aan goedkeuring door de districtsrechtbanken.

Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de Wet inzake bemiddeling/mediation keurt de rechtbank de overeenkomst goed nadat deze door de partijen is bevestigd, mits de overeenkomst niet in strijd is met deze wet of met de algemeen aanvaarde beginselen van moraliteit.

Laatste update: 26/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.