Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bemiddeling/mediation

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Engeland en Wales

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer u in Engeland en Wales de inhoud van een grensoverschrijdende EU-bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen die niet van tevoren uitvoerbaar is verklaard in een andere EU-lidstaat, moet u daartoe een verzoek doen volgens de volgende procedures:

• Wanneer u partij bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland en Wales en die betrekking heeft op de zaak die onderwerp van de bemiddeling vormt, dient u het verzoek te richten tot die rechter;

• Indien u niet betrokken bent bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland en Wales en de bemiddeling betrekking heeft op een burgerlijke of handelszaak (met uitzondering van familiezaken) dient u een verzoek om de inhoud van uw bemiddelingsovereenkomst uitvoerbaar te verklaren, in te dienen bij ofwel het High Court ofwel bij een van de andere hieronder vermelde gerechten waarvan is aangegeven dat zij zich bezig houden met "civiele" zaken en die bevoegd zouden zijn met betrekking tot soortgelijke zaken wanneer er (in plaats van bemiddeling) een procedure zou zijn ingeleid. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen bij de rechter van de plaats waar een of meer partijen verblijven of, indien de zaak waarover wordt bemiddeld betrekking heeft op grond, de rechter van het district waar de grond is gelegen.

• Indien u niet bent betrokken bij een procedure die aanhangig is bij een rechter in Engeland of Wales en de bemiddeling betrekking heeft op een familiezaak dient u het verzoek in te dienen bij een rechter waarvan is aangegeven dat deze zich met "familie"-zaken bezighoudt en die bevoegd zou zijn met betrekking tot soortgelijke zaken wanneer er (in plaats van bemiddeling) een procedure zou zijn ingeleid. Aangezien de kwestie van rechtsmacht in familiezaken ten nauwste samenhangt met het geschil/de inhoud van de overeenkomst, moeten de belanghebbende partijen de rechter van de plaats waar een of meer partijen verblijven, om inlichtingen verzoeken. In plaats daarvan kunnen belanghebbende partijen juridisch advies over de juiste rechter inwinnen bij een in familiezaken gespecialiseerde advocaat in Engeland en Wales.

Wanneer u in Engeland en Wales de inhoud van een grensoverschrijdende EU-bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen die niet van tevoren uitvoerbaar is verklaard in een andere EU-lidstaat, moet u daartoe een verzoek doen volgens procedures uiteengezet in:

Met betrekking tot burgerlijke en handelszaken (met uitzondering van familiezaken): Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), en het verzoek kan uitsluitend worden gericht aan de High Court of Justice;

Met betrekking tot familiezaken:

i.  de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012; en/of

ii. de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012; en/of Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid;

Een bijgewerkte lijst van bevoegde rechters is te vinden via de volgende link: Court and Tribunal Finder

Laatste update: 12/04/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.