Bemiddeling/mediation

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De bevoegde rechterlijke instantie in de zin van artikel 6, lid 3, van de richtlijn betreffende bemiddeling/mediation is de rechtbank die bevoegd is voor de betrokken aangelegenheid conform artikel 14, lid 2, van wet nr. 29/2013, die de algemene beginselen bevat betreffende bemiddeling/mediation in Portugal alsook de juridische regels voor civiel- en handelsrechtelijke bemiddeling/mediation, bemiddelaars/mediators en openbare bemiddeling/mediation.

De artikelen 64 en 65 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevatten voorschriften betreffende de bevoegdheid op dat gebied. In artikel 64 is bepaald dat de gewone rechtbanken bevoegd zijn voor zaken die niet aan een ander type rechtbank zijn toegewezen en in artikel 65 is vastgesteld dat de wetgeving inzake de organisatie van de rechterlijke macht bepalend is voor de vraag of een zaak, op grond van het onderwerp ervan, binnen de bevoegdheid van een rechtbank valt dan wel van een afdeling met bijzondere bevoegdheid.

De wetgeving inzake de organisatie van de rechterlijke macht omvat wet nr. 62/2013 van 26 augustus 2013, zoals gewijzigd, en wetsbesluit nr. 49/2014 van 27 maart 2014, zoals gewijzigd.

Laatste update: 05/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.