Mediacja

Austria

Autor treści:
Austria

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych podaje się następujące informacje.

Jeżeli wolą stron postępowania mediacyjnego jest, aby ich pisemne porozumienie osiągnięte w tym postępowaniu stało się tytułem wykonawczym, mają one możliwość udać się do notariusza (Notar), przed którym mogą one zawrzeć takie porozumienie w formie aktu notarialnego albo zgodnie z § 54 ustawy o ustroju notariatu (Notariatsordnung) przedstawić notariuszowi gotowy tekst porozumienia celem nadania mu waloru aktu urzędowego. Alternatywnie strony mogą udać się do dowolnego sądu rejonowego (Bezirksgericht) w celu zawarcia ugody, której treść stanowić będzie wypracowane przez nie w postępowaniu mediacyjnym pisemne porozumienie w sprawie cywilnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.