Mediacja

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są sądy rejonowe.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o mediacji zatytułowanego „Wykonalność ugód” ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym ma tę samą moc co ugoda sądowa, przy czym podlega zatwierdzeniu przez sąd rejonowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o mediacji sąd zatwierdza ugodę po jej uzgodnieniu przez strony, o ile nie jest ona sprzeczna z ustawą bądź zasadami współżycia społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.