Mediacja

Czechy

Autor treści:
Czechy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W Republice Czeskiej organami właściwymi do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy, są:

- wszystkie sądy rejonowe (okresní soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszystkie sądy okręgowe (krajské soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszyscy notariusze.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.