Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Anglia i Walia

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której nie została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii lub Walii, wniosek należy złożyć do tego sądu.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy cywilnej i handlowej (z wyłączeniem spraw rodzinnych), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału (High Court), albo do każdego innego sądu wymienionego poniżej, wskazanego jako sąd właściwy do spraw „cywilnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Można np. złożyć wniosek do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu lub, w przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości, do sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy rodzinnej, wniosek należy złożyć do sądu wskazanego jako właściwy do spraw „rodzinnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Ze względu na to, że charakter sporu lub treść ugody warunkują w znaczący sposób jurysdykcję w sprawach rodzinnych, zainteresowane strony powinny zwrócić się bezpośrednio do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu. Innym rozwiązaniem może być zwrócenie się o poradę prawną co do właściwości sądu do prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych w Anglii i Walii.

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z procedurami określonymi w następujących przepisach:

w odniesieniu do spraw cywilnych i handlowych (z wyłączeniem spraw rodzinnych), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), wniosek można złożyć wyłącznie do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice);

w odniesieniu do spraw rodzinnych:

i. we wspomnianym wyżej rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. lub

ii. w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zaktualizowany wykaz właściwych sądów można znaleźć pod następującym adresem: Wyszukiwanie sądów i trybunałów

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.