Mediacja

Estonia

Autor treści:
Estonia

Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego ustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego (maakohus) w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. Dane kontaktowe sądów rejonowych można znaleźć na stronie dotyczącej sądów. Należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 euro.

Ugoda osiągnięta w wyniku postępowania koncyliacyjnego przeprowadzonego przez zaprzysiężonego adwokata lub notariusza (§ 2 ust. 2 i 3 ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów) może również zostać poświadczona przez notariusza. Dane kontaktowe notariuszy można znaleźć w sekcji „Znajdź notariusza”. Należy uiścić opłatę notarialną w wysokości 51,13 euro.

Wykonalność ugód reguluje § 14 ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów. Proces nadawania ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd regulują § 6271 i 6272 kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz poświadcza ugodę zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o notariacie i zobowiązuje dłużnika do zgody na natychmiastową przymusową egzekucję.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.