Mediacja

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności są różne podmioty w zależności od rodzaju ugody zawartej w drodze mediacji. Kwestię wykonalności ugód zawartych w drodze mediacji regulują przepisy ogólne.

Oznacza to, że w Niemczech ugoda zawarta w drodze mediacji może zostać wykonana jedynie wówczas, gdy została zawarta w postępowaniu sądowym lub została zatwierdzona przez sąd (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO); art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz art. 156 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach rodzinnych i niespornych (FamFG); art. 86 ust. 1 pkt 3 oraz art. 36 FamFG); na podstawie aktów notarialnych podlegających wykonaniu (vollstreckbare notarielle Urkunden, art. 794 ust. 1 pkt 5 oraz art. 797 ZPO, art. 86 ust. 1 pkt 3 FamFG, art. 794 ust. 1 pkt 5 ZPO) lub instrumentów podlegających wykonaniu wydanych przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży dotyczących świadczeń alimentacyjnych (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, art. 59 ust. 1, zdanie pierwsze, pkt 3 i 4, oraz art. 60 część VIII kodeksu praw socjalnych (SGB)), bądź na podstawie podlegających wykonaniu ugód sporządzonych przez prawników (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 4b, art. 796a i 796b ZPO) lub też na podstawie podlegającej wykonaniu ugody zawartej przed uznanym podmiotem zajmującym się rozwiązywaniem sporów (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, art. 794 ust. 1 pkt 1 oraz art. 797a ZPO). Właściwość przysługuje sądom bądź notariuszom zgodnie z przepisami ogólnymi lub sądowi właściwemu dla miejscowości, w której znajduje się biuro podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów.

Jeżeli ugoda nie została prawidłowo sporządzona, a zatem ze względu na uchybienia formalne nie przysługuje jej przymiot wykonalności, jej treść należy przedstawić w sądzie, który jest właściwy w danej sprawie zgodnie z przepisami ogólnymi. Sąd ten może następnie zarządzić wykonanie tej ugody.

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.