Mediacja

Węgry

Autor treści:
Węgry

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Strony mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji. Mogą one zwrócić się do sądu o zatwierdzenie ugody w drodze postanowienia, bądź do notariusza (közjegyző) o włączenie ugody do treści dokumentu urzędowego(közokirat), którym następnie można nadać klauzulę wykonalności.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.