Mediacja

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W odniesieniu do wdrożenia tego artykułu władze łotewskie niniejszym informują, że w Republice Łotewskiej wnioski o nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji rozpatrują sądy rejonowe (miejskie). Jednocześnie władze łotewskie niniejszym informują, że sporządzonym na piśmie ugodom zawartym w drodze mediacji można nadać klauzulę wykonalności jedynie w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych lub w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 06/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.