Mediacja

Litwa

Autor treści:
Litwa

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych w Republice Litewskiej, przyjętej w dniu 15 lipca 2008 r., jeśli spór poddany pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji nie jest jednocześnie przedmiotem postępowania sądowego, ugodę można przedstawić sądowi do zatwierdzenia w trybie uproszczonym, o którym mowa w rozdziale XXXIX kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, na wspólny wniosek stron sporu. Wniosek o zatwierdzenie ugody wnosi się do sądu rejonowego wybranego przez strony sporu w okręgu, w którym jedna ze stron sporu ma miejsce zamieszkania lub w którym znajduje się jej siedziba.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.