Mediacja

Polska

Autor treści:
Polska

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w drodze mediacji jest, na podstawie art. 183(13) Kodeks postępowania cywilnego:

- w przypadku mediacji ze skierowania sądu - sąd rozpoznający sprawę,

- w przypadku mediacji pozasądowej (umownej) - sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, tj. określonej w art. 28-30 oraz 38-42 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika lub np. miejsca położenia nieruchomości. W stosunkach między rodzicami a dziećmi jest to sąd miejsca zamieszkania wierzyciela.

Ostatnia aktualizacja: 29/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.