Mediacja

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na potrzeby art. 6 ust. 3 dyrektywy dotyczącej mediacji sądem właściwym jest sąd, któremu przysługuje właściwość rzeczowa do rozpoznawania określonego rodzaju spraw na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy nr 29/2013 określającej ogólne zasady postępowania mediacyjnego w Portugalii oraz wprowadzającej rozwiązania prawne regulujące mediację w postępowaniu cywilnym i handlowym, zawód mediatora oraz mediację publiczną.

Właściwość rzeczowa jest wskazana w art. 64 i art. 65 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 64 sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, gdy właściwość nie przysługuje innemu sądowi, natomiast art. 65 stanowi, że przepisy dotyczące właściwości określają, które sprawy, ze względu na ich przedmiot, wchodzą w zakres właściwości sądów i wydziałów szczególnych.

Ustawami o organizacji sądów są ustawa nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz dekret z mocą ustawy nr 49/2014 z dnia 27 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja: 05/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.