Mediacja

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 58 i 59 ustawy nr 192/2006 o mediacji i organizacji zawodu mediatora, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, strony konfliktu, które osiągnęły porozumienie, mogą zawrzeć ugodę na piśmie zawierającą wszystkie uzgodnione postanowienia, która ma status dokumentu prywatnego. Co do zasady ugodę sporządza mediator, z wyjątkiem przypadków, w których strony i mediator postanowią inaczej.

Ugoda zawarta przez strony nie może zawierać postanowień sprzecznych z przepisami prawa i porządkiem publicznym. Jeżeli przepisy prawa wymagają spełnienia przesłanek materialnych i formalnych, zgodność z prawem ugody zawartej w drodze mediacji mogą sprawdzić i potwierdzić pełnomocnicy stron lub notariusz – w przypadku gdy w toku mediacji strony korzystały z ich pomocy – lub inny prawnik lub notariusz wybrany przez mediatora za zgodą stron.

Ugoda zawarta w drodze mediacji, sprawdzona i poświadczona przez pełnomocników stron lub notariusza albo innego prawnika lub notariusza wybranego przez mediatora za zgodą stron, posiada przymiot wykonalności.

Jeżeli spór, w sprawie którego prowadzona jest mediacja, dotyczy przeniesienia własności oraz innych praw rzeczowych, podziału i dziedziczenia, pod rygorem nieważności ugody, sporządzoną przez mediatora ugodę składa się u notariusza lub w sądzie w celu sprawdzenia przez te organy, na podstawie ugody i z zastosowaniem procedur określonych w przepisach prawa, czy zostały spełnione przesłanki materialne i formalne, oraz wydania odpowiednio dokumentu urzędowego lub wyroku, zgodnie z procedurami prawnymi. Ugody zawarte w drodze mediacji weryfikuje się pod kątem spełnienia przesłanek materialnych i formalnych; w stosownych przypadkach, za zgodą stron, notariusz lub sąd może nanieść zmiany w ugodzie lub ją zmienić. Mediator jest związany tymi zobowiązaniami, a także ewentualnym prawem rzeczowym do nieruchomości, które ustanowiono lub zmieniono bądź które wygasło na mocy ugody. Zobowiązania te mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których prawo wymaga spełnienia przesłanek materialnych i formalnych pod rygorem nieważności ugody. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa należy spełnić przesłanki dotyczące ogłoszenia, notariusz lub sąd składają wniosek o wpisanie poświadczonej umowy lub wyroku sądu do rejestru gruntów.

Ugoda zawarta przez strony jest wiążąca.

Strony mogą zwrócić się do notariusza o jej poświadczenie. Sporządzony przez notariusza dokument, w którym poświadcza on ugodę zawartą w drodze mediacji, posiada przymiot wykonalności. Jeżeli ugoda zawarta w drodze mediacji dotyczy dziedziczenia i zawarto ją przed wydaniem poświadczenia dziedziczenia, organem właściwym jest notariusz.

Strony mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku ustanawiającego ich ugodę. Właściwym organem jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu/siedziby statutowej stron – w zależności od przypadku – albo sąd rejonowy właściwy dla miejsca zawarcia ugody. Wyrok ustanawiający ugodę między stronami jest wydawany na posiedzeniu niejawnym i posiada przymiot wykonalności, przy czym zastosowanie mają odpowiednio art. 438–441 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 63 ustawy nr 192/2006 o mediacji i organizacji zawodu mediatora, z późniejszymi zmianami, w przypadku gdy spór rozstrzygnięto w drodze mediacji, sąd – na wniosek stron i zgodnie z wymogami prawnymi – wydaje wyrok ustanawiający ugodę między stronami (transakcję), przy czym zastosowanie mają odpowiednio art. 438–441 kodeksu postępowania cywilnego. Transakcję zawiera się na piśmie i stanowi ona sentencję wyroku. Wydany zgodnie z przepisami prawa wyrok zawierający ugodę posiada przymiot wykonalności.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy sądami lub organami właściwymi do przyjmowania wniosków, o których mowa powyżej, na mocy ust. 1 i 2 są: sądy rejonowe (judecătoria); sądy okręgowe (tribunalul); sądy apelacyjne (curtea de apel); Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

Listę mediatorów i notariuszy opublikowano na portalu e-Sprawiedliwość w zakładkach:

  • Znajdź mediatora: link
  • Znajdź notariusza: link
Ostatnia aktualizacja: 26/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.