Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Dyrektywa 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wprowadzona do porządku prawnego szkockimi aktami prawnymi dotyczącymi mediacji o charakterze transgranicznym z 2011 r. (Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011). Dyrektywa umożliwia nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji w innych państwach członkowskich. Szkockie akty prawne mają zastosowanie do sporów o charakterze transgranicznym (tj. sporów, w których przynajmniej jedna strona ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w innym państwie członkowskim niż druga strona) w niektórych sprawach cywilnych i handlowych.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania w Szkocji postanowień ugody zawartej w drodze mediacji, istnieje możliwość wyboru jednego z opisanych poniżej wariantów.

  • Można zatem zwrócić się do Najwyższego Sądu Cywilnego (Court of Session) bądź sądu typu Sheriff Court o zatwierdzenie ugody zawartej w drodze mediacji mocą autorytetu sądu. Po dokonaniu tej czynności przez sąd ugoda nabiera przymiotu wyroku sądowego.
  • Ewentualnie pisemne ugody mogą zostać zarejestrowane do celów wykonania w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego (Books of Council and Session) bądź w księgach sądu typu Sheriff Court (Sheriff Court Books). Aby zarejestrować ugodę w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego, należy wnieść odpowiedni wniosek do kierownika Registers of Scotland (Keeper of the Registers of Scotland). Informacje dotyczące tych ksiąg są dostępne tutaj. Ugodzie zarejestrowanej do celów wykonania przysługuje przymiot dokumentu urzędowego.

Ugody, które zostały zatwierdzone przez sąd bądź zarejestrowane przy użyciu jednej z metod wskazanych powyżej, mogą zostać wykonane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.