Mediacja

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z § 68a ustawy nr 97/1963 o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym (z późniejszymi zmianami) – z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w ustawie – organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są:

a) w sprawach małżeńskich: Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave);

b) sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma miejsce zamieszkania, a w braku tego miejsca, sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma obecnie miejsce pobytu. Jeśli takiego sądu nie można określić, w sprawach dotyczących pieczy nad dzieckiem lub osobistej styczności z dzieckiem właściwy jest Sąd Rejonowy I w Bratysławie (Okresný súd Bratislava I);

c) sąd właściwy do nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności lub zarządzenia jego wykonania, jeśli nie można określić właściwości na podstawie lit. b). W przypadku orzeczeń niewymagających wykonania właściwym organem jest sąd powszechny właściwy dla osoby, wobec której orzeczenie ma zostać uznane. Jeśli takiego sądu nie można określić, właściwy jest Sąd Rejonowy w Trnavie (Okresný súd Trnava).

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.