Mediacja

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii [Ur.1. RS] nr 56/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.) strony mogą porozumieć się, że ugoda zostanie włączona do aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, zostanie zawarta w formie ugody sądowej lub zostanie wydane orzeczenie sądu polubownego opartego na ugodzie.

1. Sporządzenie aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności:

Notariusze są odpowiedzialni za sporządzanie aktów notarialnych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 2 i 3 ustawy o notariacie, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 2/2007 – trzecia oficjalna wersja ujednolicona, z późn. zmianami w Dziennikach Urzędowych nr 33/2007 i 45/2008).

Zaktualizowane informacje na temat notariuszy można uzyskać w Słoweńskiej Radzie Notarialnej (Notarska zbornica Slovenije).

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.