Mediacja

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi zgodnie z art. 6 ust. 3 są: sądy rejonowe (tingsrätterna). Właściwy jest ten sąd rejonowy, w którym zawarto ugodę w drodze mediacji. Jeśli nie można wskazać właściwego sądu zgodnie z tą zasadą, na przykład gdy ugodę zawarto poza terytorium Szwecji, właściwy jest sąd rejonowy w Värmland. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zwykłego pobytu jednej ze stron.

Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zwykłego pobytu w Szwecji, sądem właściwym jest sąd rejonowy w Värmland.

Värmlands tingsrätt
Adres do korespondencji: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.