Mediation

National information concerning Directive 2008/52/EC

General information

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters seeks to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settlement of disputes by encouraging the use of mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial proceedings.

The competent authorities according to article 6 (3) of the Directive are the authorities competent to receive requests asking that the content of a written agreement resulting from mediation is made enforceable.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mediacja - Belgia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

„Sądami” właściwymi do nadania, w razie potrzeby, klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji są: sędzia pokoju, sędzia (politierechter), sąd pierwszej instancji, sąd gospodarczy, trybunał ds. zatrudnienia, sąd odwoławczy, sąd ds. pracy oraz prezes sądu w postępowaniu incydentalnym.

Jedynym „innym organem”, który może, w razie potrzeby, nadać ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzulę wykonalności jest notariusz, na podstawie art. 19 ust. 1 belgijskiej ustawy o notariacie z 16 marca 1803r.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Bułgaria

Prawodawstwa krajowegoPDF(1069 Kb)bg


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są sądy rejonowe.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o mediacji zatytułowanego „Wykonalność ugód” ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym ma tę samą moc co ugoda sądowa, przy czym podlega zatwierdzeniu przez sąd rejonowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o mediacji sąd zatwierdza ugodę po jej uzgodnieniu przez strony, o ile nie jest ona sprzeczna z ustawą bądź zasadami współżycia społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Czechy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W Republice Czeskiej organami właściwymi do przyjmowania wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy, są:

- wszystkie sądy rejonowe (okresní soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszystkie sądy okręgowe (krajské soudy) w sprawach, w których zgodnie z krajowym prawem procesowym sądy te mają właściwość rzeczową;
- wszyscy notariusze.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Mediacja - Niemcy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności są różne podmioty w zależności od rodzaju ugody zawartej w drodze mediacji. Kwestię wykonalności ugód zawartych w drodze mediacji regulują przepisy ogólne.

Oznacza to, że w Niemczech ugoda zawarta w drodze mediacji może zostać wykonana jedynie wówczas, gdy została zawarta w postępowaniu sądowym lub została zatwierdzona przez sąd (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO); art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz art. 156 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach rodzinnych i niespornych (FamFG); art. 86 ust. 1 pkt 3 oraz art. 36 FamFG); na podstawie aktów notarialnych podlegających wykonaniu (vollstreckbare notarielle Urkunden, art. 794 ust. 1 pkt 5 oraz art. 797 ZPO, art. 86 ust. 1 pkt 3 FamFG, art. 794 ust. 1 pkt 5 ZPO) lub instrumentów podlegających wykonaniu wydanych przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży dotyczących świadczeń alimentacyjnych (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, art. 59 ust. 1, zdanie pierwsze, pkt 3 i 4, oraz art. 60 część VIII kodeksu praw socjalnych (SGB)), bądź na podstawie podlegających wykonaniu ugód sporządzonych przez prawników (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, art. 794 ust. 1 pkt 4b, art. 796a i 796b ZPO) lub też na podstawie podlegającej wykonaniu ugody zawartej przed uznanym podmiotem zajmującym się rozwiązywaniem sporów (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, art. 794 ust. 1 pkt 1 oraz art. 797a ZPO). Właściwość przysługuje sądom bądź notariuszom zgodnie z przepisami ogólnymi lub sądowi właściwemu dla miejscowości, w której znajduje się biuro podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów.

Jeżeli ugoda nie została prawidłowo sporządzona, a zatem ze względu na uchybienia formalne nie przysługuje jej przymiot wykonalności, jej treść należy przedstawić w sądzie, który jest właściwy w danej sprawie zgodnie z przepisami ogólnymi. Sąd ten może następnie zarządzić wykonanie tej ugody.

Ostatnia aktualizacja: 28/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Estonia

Dyrektywa w sprawie mediacji 2008/52/WE została wprowadzona do porządku krajowego Link otworzy się w nowym oknieustawą o polubownym rozstrzyganiu sporów.


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w postępowaniu mediacyjnym należy wnieść do sądu rejonowego (maakohus) w okręgu, w którym przeprowadzono mediację. Dane kontaktowe sądów rejonowych można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronie dotyczącej sądów. Należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 euro.

Ugoda osiągnięta w wyniku postępowania koncyliacyjnego przeprowadzonego przez zaprzysiężonego adwokata lub notariusza (§ 2 ust. 2 i 3 Link otworzy się w nowym oknieustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów) może również zostać poświadczona przez notariusza. Dane kontaktowe notariuszy można znaleźć w sekcji „Znajdź notariusza”. Należy uiścić opłatę notarialną w wysokości 51,13 euro.

Wykonalność ugód reguluje § 14 ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów. Proces nadawania ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd regulują § 6271 i 6272 Link otworzy się w nowym okniekodeksu postępowania cywilnego. Notariusz poświadcza ugodę zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o notariacie i zobowiązuje dłużnika do zgody na natychmiastową przymusową egzekucję.

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Irlandia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

1. Jeśli sąd, do którego została wniesiona sprawa, zachęci strony do skorzystania z mediacji i w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, sąd ten jest właściwy do przyjęcia wniosku o nadanie takiej ugodzie klauzuli wykonalności.

2. W innych przypadkach organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności jest Master of the High Court.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Grecja

Prawodawstwa krajowegoPDF(312 Kb)el


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy jest sekretariat sądu pierwszej instancji orzekającego w składzie jednoosobowym (Μονομελούς Πρωτοδικείου) dla okręgu, w którym prowadzono mediację.

Ostatnia aktualizacja: 02/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Hiszpania

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sądami właściwymi w Hiszpanii w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji prowadzonych w okresie, w którym toczy się postępowanie, są sądy, które zatwierdziły ugodę, a w sprawach, w których doszło do zawarcia ugody po postępowaniu mediacyjnym, sądy pierwszej instancji właściwe dla miejsca zawarcia ugody.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Francja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sądami właściwymi do nadawania klauzul wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji są sądy właściwe rzeczowo do rozpoznania sprawy.

Link otworzy się w nowym oknieNotariusz, działający w charakterze mediatora, może stwierdzić wykonalność ugody zawartej w drodze mediacji, jeśli dana ugoda została zawarta przed nim i jeśli nadał jej klauzulę wykonalności.

Ostatnia aktualizacja: 13/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Chorwacja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W Chorwacji organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6.ust. 1. i ust. 2. są:

- w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych:

Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: Link otworzy się w nowym oknieured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr;

Link otworzy się w nowym okniehttp://sudovi.pravosudje.hr/tszg/

- w innych sprawach:

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: Link otworzy się w nowym okniezszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Ostatnia aktualizacja: 29/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Włochy

Prawodawstwa krajowegoPDF(476 Kb)it


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W odniesieniu w szczególności do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy wspólnotowej, należy podkreślić, że zgodnie z art. 12 ust. 1 Link otworzy się w nowym okniedekretu legislacyjnego nr 28/2010 w sporach o charakterze transgranicznym, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r., pisemną ugodę zatwierdza prezes sądu, w którego okręgu ma ona zostać wykonana.

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Cypr

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Republika Cypryjska wskazała sądy rejonowe jako sądy właściwe do przyjmowania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Łotwa

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W odniesieniu do wdrożenia tego artykułu władze łotewskie niniejszym informują, że w Republice Łotewskiej wnioski o nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji rozpatrują sądy rejonowe (miejskie). Jednocześnie władze łotewskie niniejszym informują, że sporządzonym na piśmie ugodom zawartym w drodze mediacji można nadać klauzulę wykonalności jedynie w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych lub w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Litwa

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych w Republice Litewskiej, przyjętej w dniu 15 lipca 2008 r., jeśli spór poddany pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji nie jest jednocześnie przedmiotem postępowania sądowego, ugodę można przedstawić sądowi do zatwierdzenia w trybie uproszczonym, o którym mowa w rozdziale XXXIX kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, na wspólny wniosek stron sporu. Wniosek o zatwierdzenie ugody wnosi się do sądu rejonowego wybranego przez strony sporu w okręgu, w którym jedna ze stron sporu ma miejsce zamieszkania lub w którym znajduje się jej siedziba.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Luksemburg

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 2008/52/WE, składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub, w braku miejsca zamieszkania, miejsca stałego pobytu osoby, przeciwko której dochodzi się wykonania ugody zawartej w drodze mediacji. Jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca stałego pobytu w Luksemburgu, wniosek składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wykonania ugody zawartej w drodze mediacji.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Ostatnia aktualizacja: 03/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Węgry

Prawodawstwa krajowegoPDF(1648 Kb)hu


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Strony mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji. Mogą one zwrócić się do sądu o zatwierdzenie ugody w drodze postanowienia, bądź do notariusza (közjegyző) o włączenie ugody do treści dokumentu urzędowego(közokirat), którym następnie można nadać klauzulę wykonalności.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Malta

Prawodawstwa krajowegoPDF(146 Kb)mt


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 474 Zbioru praw Malty obydwie strony lub jedna z nich, za wyraźną zgodą strony przeciwnej, mogą złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w wyniku mediacji na podstawie przepisów rozdziału 12 Zbioru praw Malty – kodeks organizacji i postępowania cywilnego. Treść takiej ugody będzie wykonalna, o ile w konkretnym przypadku nie jest ona sprzeczna z przepisami prawa krajowego. Klauzulę wykonalności może nadać sąd lub inny właściwy organ w orzeczeniu sądowym, decyzji lub dokumencie urzędowym, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o jej nadanie. Właściwość poszczególnych sądów została określona w rozdziale 12 Zbioru praw Malty. Organem właściwym jest Maltański Ośrodek Mediacji, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Niderlandy

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Następujące sądy lub inne organy są właściwe do przyjmowania wniosków złożonych zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2:

I Sądy:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Na wniosek stron można włączyć ugodę zawartą przez strony do aktu notarialnego, który może zostać następnie wykonany w Niderlandach na podstawie art. 430 ust. 1 niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz adresów kancelarii notarialnych w Niderlandach jest dostępny na stronie: Znajdź notariusza

Ostatnia aktualizacja: 06/07/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Austria

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych podaje się następujące informacje.

Jeżeli wolą stron postępowania mediacyjnego jest, aby ich pisemne porozumienie osiągnięte w tym postępowaniu stało się tytułem wykonawczym, mają one możliwość udać się do notariusza (Notar), przed którym mogą one zawrzeć takie porozumienie w formie aktu notarialnego albo zgodnie z § 54 ustawy o ustroju notariatu (Notariatsordnung) przedstawić notariuszowi gotowy tekst porozumienia celem nadania mu waloru aktu urzędowego. Alternatywnie strony mogą udać się do dowolnego sądu rejonowego (Bezirksgericht) w celu zawarcia ugody, której treść stanowić będzie wypracowane przez nie w postępowaniu mediacyjnym pisemne porozumienie w sprawie cywilnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Polska

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organem właściwym do przyjmowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pisemnej zawartej w drodze mediacji jest, na podstawie art. 18313 Kodeks postępowania cywilnego:

- w przypadku mediacji ze skierowania sądu - sąd rozpoznający sprawę,

- w przypadku mediacji pozasądowej (umownej) - sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, tj. określonej w art. 28-30 oraz 38-42 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika lub np. miejsca położenia nieruchomości. W stosunkach między rodzicami a dziemi jest to sąd miejsca zamieszkania wierzyciela.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Portugalia

Prawodawstwa krajowegoPDF(249 KB)pt


Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na potrzeby art. 6 ust. 3 dyrektywy dotyczącej mediacji sądem właściwym jest sąd, któremu przysługuje właściwość rzeczowa do rozpoznawania określonego rodzaju spraw na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy nr 29/2013 określającej ogólne zasady postępowania mediacyjnego w Portugalii oraz wprowadzającej rozwiązania prawne regulujące mediację w postępowaniu cywilnym i handlowym, zawód mediatora oraz mediację publiczną.

Właściwość rzeczowa jest wskazana w art. 64 i art. 65 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 64 sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy, gdy właściwość nie przysługuje innemu sądowi, natomiast art. 65 stanowi, że przepisy dotyczące właściwości określają, które sprawy, ze względu na ich przedmiot, wchodzą w zakres właściwości sądów i wydziałów szczególnych.

Ustawami o organizacji sądów są ustawa nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz dekret z mocą ustawy nr 49/2014 z dnia 27 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Rumunia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z art. 58 i 59 ustawy nr 192/2006 o mediacji i organizacji zawodu mediatora, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, strony konfliktu, które osiągnęły porozumienie, mogą zawrzeć ugodę na piśmie zawierającą wszystkie uzgodnione postanowienia, która ma status dokumentu prywatnego. Co do zasady ugodę sporządza mediator, z wyjątkiem przypadków, w których strony i mediator postanowią inaczej.

Ugoda zawarta przez strony nie może zawierać postanowień sprzecznych z przepisami prawa i porządkiem publicznym. Jeżeli przepisy prawa wymagają spełnienia przesłanek materialnych i formalnych, zgodność z prawem ugody zawartej w drodze mediacji mogą sprawdzić i potwierdzić pełnomocnicy stron lub notariusz – w przypadku gdy w toku mediacji strony korzystały z ich pomocy – lub inny prawnik lub notariusz wybrany przez mediatora za zgodą stron.

Ugoda zawarta w drodze mediacji, sprawdzona i poświadczona przez pełnomocników stron lub notariusza albo innego prawnika lub notariusza wybranego przez mediatora za zgodą stron, posiada przymiot wykonalności.

Jeżeli spór, w sprawie którego prowadzona jest mediacja, dotyczy przeniesienia własności oraz innych praw rzeczowych, podziału i dziedziczenia, pod rygorem nieważności ugody, sporządzoną przez mediatora ugodę składa się u notariusza lub w sądzie w celu sprawdzenia przez te organy, na podstawie ugody i z zastosowaniem procedur określonych w przepisach prawa, czy zostały spełnione przesłanki materialne i formalne, oraz wydania odpowiednio dokumentu urzędowego lub wyroku, zgodnie z procedurami prawnymi. Ugody zawarte w drodze mediacji weryfikuje się pod kątem spełnienia przesłanek materialnych i formalnych; w stosownych przypadkach, za zgodą stron, notariusz lub sąd może nanieść zmiany w ugodzie lub ją zmienić. Mediator jest związany tymi zobowiązaniami, a także ewentualnym prawem rzeczowym do nieruchomości, które ustanowiono lub zmieniono bądź które wygasło na mocy ugody. Zobowiązania te mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których prawo wymaga spełnienia przesłanek materialnych i formalnych pod rygorem nieważności ugody. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa należy spełnić przesłanki dotyczące ogłoszenia, notariusz lub sąd składają wniosek o wpisanie poświadczonej umowy lub wyroku sądu do rejestru gruntów.

Ugoda zawarta przez strony jest wiążąca.

Strony mogą zwrócić się do notariusza o jej poświadczenie. Sporządzony przez notariusza dokument, w którym poświadcza on ugodę zawartą w drodze mediacji, posiada przymiot wykonalności. Jeżeli ugoda zawarta w drodze mediacji dotyczy dziedziczenia i zawarto ją przed wydaniem poświadczenia dziedziczenia, organem właściwym jest notariusz.

Strony mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku ustanawiającego ich ugodę. Właściwym organem jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu/siedziby statutowej stron – w zależności od przypadku – albo sąd rejonowy właściwy dla miejsca zawarcia ugody. Wyrok ustanawiający ugodę między stronami jest wydawany na posiedzeniu niejawnym i posiada przymiot wykonalności, przy czym zastosowanie mają odpowiednio art. 438–441 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 63 ustawy nr 192/2006 o mediacji i organizacji zawodu mediatora, z późniejszymi zmianami, w przypadku gdy spór rozstrzygnięto w drodze mediacji, sąd – na wniosek stron i zgodnie z wymogami prawnymi – wydaje wyrok ustanawiający ugodę między stronami (transakcję), przy czym zastosowanie mają odpowiednio art. 438–441 kodeksu postępowania cywilnego. Transakcję zawiera się na piśmie i stanowi ona sentencję wyroku. Wydany zgodnie z przepisami prawa wyrok zawierający ugodę posiada przymiot wykonalności.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy sądami lub organami właściwymi do przyjmowania wniosków, o których mowa powyżej, na mocy ust. 1 i 2 są: sądy rejonowe (judecătoria); sądy okręgowe (tribunalul); sądy apelacyjne (curtea de apel); Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

Listę mediatorów i notariuszy opublikowano na portalu e-Sprawiedliwość w zakładkach:

 • Znajdź mediatora: link
 • Znajdź notariusza: link
Ostatnia aktualizacja: 21/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Słowenia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii [Ur.1. RS] nr 56/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.) strony mogą porozumieć się, że ugoda zostanie włączona do aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, zostanie zawarta w formie ugody sądowej lub zostanie wydane orzeczenie sądu polubownego opartego na ugodzie.

1. Sporządzenie aktu notarialnego opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności:

Notariusze są odpowiedzialni za sporządzanie aktów notarialnych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 2 i 3 ustawy o notariacie, Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 2/2007 – trzecia oficjalna wersja ujednolicona, z późn. zmianami w Dziennikach Urzędowych nr 33/2007 i 45/2008).

Zaktualizowane informacje na temat notariuszy można uzyskać w Słoweńskiej Radzie Notarialnej (Link otworzy się w nowym oknieNotarska zbornica Slovenije).

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Słowacja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z § 68a ustawy nr 97/1963 o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym (z późniejszymi zmianami) – z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w ustawie – organami właściwymi do przyjmowania wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy są:

a) w sprawach małżeńskich: Sąd Okręgowy w Bratysławie (Krajský súd v Bratislave);

b) sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma miejsce zamieszkania, a w braku tego miejsca, sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym dziecko ma obecnie miejsce pobytu. Jeśli takiego sądu nie można określić, w sprawach dotyczących pieczy nad dzieckiem lub osobistej styczności z dzieckiem właściwy jest Sąd Rejonowy I w Bratysławie (Okresný súd Bratislava I);

c) sąd właściwy do nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności lub zarządzenia jego wykonania, jeśli nie można określić właściwości na podstawie lit. b). W przypadku orzeczeń niewymagających wykonania właściwym organem jest sąd powszechny właściwy dla osoby, wobec której orzeczenie ma zostać uznane. Jeśli takiego sądu nie można określić, właściwy jest Sąd Rejonowy w Trnavie (Okresný súd Trnava).

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Finlandia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Sąd właściwy

Ugodzie, o której mowa w tym rozdziale, klauzulę wykonalności może nadać sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu strony ugody. Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania ani stałego miejsca pobytu w Finlandii, sądem właściwym jest sąd rejonowy dla Helsinek. Informacje na temat właściwych sądów rejonowych są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, którą prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Szwecja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Organami właściwymi zgodnie z art. 6 ust. 3 są: sądy rejonowe (tingsrätterna). Właściwy jest ten sąd rejonowy, w którym zawarto ugodę w drodze mediacji. Jeśli nie można wskazać właściwego sądu zgodnie z tą zasadą, na przykład gdy ugodę zawarto poza terytorium Szwecji, właściwy jest sąd rejonowy w Värmland. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zwykłego pobytu jednej ze stron.

Jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zwykłego pobytu w Szwecji, sądem właściwym jest sąd rejonowy w Värmland.

Värmlands tingsrätt
Adres do korespondencji: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
Email: Link otworzy się w nowym oknievarmlands.tingsratt@dom.se

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Anglia i Walia

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której nie została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii lub Walii, wniosek należy złożyć do tego sądu.

• Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy cywilnej i handlowej (z wyłączeniem spraw rodzinnych), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału (High Court), albo do każdego innego sądu wymienionego poniżej, wskazanego jako sąd właściwy do spraw „cywilnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Można np. złożyć wniosek do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu lub, w przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości, do sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Jeżeli w sprawie, której dotyczy mediacja, nie toczy się obecnie postępowanie w sądzie w Anglii i Walii, a mediacja dotyczy sprawy rodzinnej, wniosek należy złożyć do sądu wskazanego jako właściwy do spraw „rodzinnych”, który miałby jurysdykcję w postępowaniu, gdyby postępowanie to (a nie mediacja) zostało wszczęte. Ze względu na to, że charakter sporu lub treść ugody warunkują w znaczący sposób jurysdykcję w sprawach rodzinnych, zainteresowane strony powinny zwrócić się bezpośrednio do lokalnego sądu, w którego okręgu jedna lub więcej stron ma miejsce stałego pobytu. Innym rozwiązaniem może być zwrócenie się o poradę prawną co do właściwości sądu do prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych w Anglii i Walii.

W celu wykonania w Anglii i Walii treści ugody o charakterze transgranicznym zawartej na terytorium UE, której została uprzednio nadana klauzula wykonalności w innym państwie członkowskim UE, należy złożyć wniosek zgodnie z procedurami określonymi w następujących przepisach:

w odniesieniu do spraw cywilnych i handlowych (z wyłączeniem spraw rodzinnych), w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), wniosek można złożyć wyłącznie do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice);

w odniesieniu do spraw rodzinnych:

i. we wspomnianym wyżej rozporządzeniu Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. lub

ii. w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zaktualizowany wykaz właściwych sądów można znaleźć pod następującym adresem: Wyszukiwanie sądów i trybunałów

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Irlandia Północna

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Irlandii Północnej treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli nie wszczęto postępowania w sądzie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału, albo do każdego innego sądu (zobacz podany link).

• Jeżeli w sądzie w Irlandii Północnej toczy się obecnie postępowanie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć do sądu, w którym dana sprawa czeka na rozpoznanie.

Wykaz sądów można znaleźć na stronie Sądów i Trybunałów

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Szkocja

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Dyrektywa 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wprowadzona do porządku prawnego szkockimi aktami prawnymi dotyczącymi mediacji o charakterze transgranicznym z 2011 r. (Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011). Dyrektywa umożliwia nadanie klauzuli wykonalności ugodom zawartym w drodze mediacji w innych państwach członkowskich. Szkockie akty prawne mają zastosowanie do sporów o charakterze transgranicznym (tj. sporów, w których przynajmniej jedna strona ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w innym państwie członkowskim niż druga strona) w niektórych sprawach cywilnych i handlowych.

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania w Szkocji postanowień ugody zawartej w drodze mediacji, istnieje możliwość wyboru jednego z opisanych poniżej wariantów.

 • Można zatem zwrócić się do Najwyższego Sądu Cywilnego (Court of Session) bądź sądu typu Sheriff Court o zatwierdzenie ugody zawartej w drodze mediacji mocą autorytetu sądu. Po dokonaniu tej czynności przez sąd ugoda nabiera przymiotu wyroku sądowego.
 • Ewentualnie pisemne ugody mogą zostać zarejestrowane do celów wykonania w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego (Books of Council and Session) bądź w księgach sądu typu Sheriff Court (Sheriff Court Books). Aby zarejestrować ugodę w księgach Najwyższego Sądu Cywilnego, należy wnieść odpowiedni wniosek do kierownika Registers of Scotland (Keeper of the Registers of Scotland). Informacje dotyczące tych ksiąg są dostępne tutaj. Ugodzie zarejestrowanej do celów wykonania przysługuje przymiot dokumentu urzędowego.

Ugody, które zostały zatwierdzone przez sąd bądź zarejestrowane przy użyciu jednej z metod wskazanych powyżej, mogą zostać wykonane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Mediacja - Gibraltar

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wnioski o wykonanie treści umowy o mediacji należy kierować do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltar

Tel.: + 350 2000 7011

Faks: + 350 2005 9942

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.