Mediácia

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa článku 6 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sa môžu poskytovať tieto informácie:

Na dosiahnutie vykonania exekučného titulu prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, sa strany mediácie môžu obrátiť na notára. Dohodu pritom môžu uzavrieť buď priamo pred notárom alebo zabezpečia, aby sa existujúca písomná dohoda stala verejnou listinou tým, že ju notár úradne overí v súlade s § 54 Notárskeho poriadku (Notariatsordnung). Naproti tomu možno dospieť k súdnemu vyrovnaniu aj pred ktorýmkoľvek okresným súdom (Bezirksgericht), a to na základe písomnej dohody dosiahnutej počas mediácie v občianskoprávnej veci.

Posledná aktualizácia: 10/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.