Mediácia

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdy“, ktoré sú príslušné rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, v prípade potreby sú: zmierovací súd, policajný súd, prvostupňový súd, obchodný súd, pracovný tribunál, odvolací súd, pracovný súd a v prípade predbežného konania predseda súdu.

Jediným „iným orgánom“, ktorý v prípade potreby môže rozhodovať o vykonateľnosti dohody, ktorá je výsledkom mediácie, je notár na základe článku 19 ods. 1 zákona o výkone notárskej činnosti zo 16. marca 1803.

Posledná aktualizácia: 17/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.