Mediácia

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Orgány príslušné na prijímanie žiadostí podľa článku 6 ods. 1 a 2 smernice sú okresné súdy.

Podľa článku 18 ods. 1 zákona o mediácii s nadpisom „Vykonateľnosť urovnania“ má urovnanie právneho sporu dosiahnuté prostredníctvom mediácie účinok súdneho zmieru a podlieha schváleniu okresnými súdmi krajiny.

Podľa článku 18 ods. 2 zákona o mediácii súd schváli urovnanie po tom, ako ho schvália strany sporu za predpokladu, že nie je v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi.

Posledná aktualizácia: 18/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.