Mediácia

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

V Chorvátskej republike sú orgánmi zodpovednými za prijímanie žiadostí podľa článku 6 ods. 1 a 2:

– vo veciach, ktoré patria do právomoci obchodných súdov:

Obchodný súd (Trgovački sud u Zagrebu) v Záhrebe

Amruševa 2/2 (vchod z ulice Petrinjska 8)

10 000 Záhreb

Tel.: + 385 14897222

Fax: +385 14920871

Email: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webové sídlo: https://sudovi.hr/hr/tszg

– vo všetkých ostatných veciach:

Župný súd (Trgovački sud u Zagrebu) v Záhrebe

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10 000 Záhreb

Tel.: +385 14801111

Fax: +385 14920260

Email: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Webové sídlo: https://sudovi.hr/hr/zszg

Posledná aktualizácia: 15/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.