Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Mediácia

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Anglicko a Wales

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Anglicku a Walese vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom cezhraničnej mediácie v rámci EÚ a ktorá predtým nebola vyhlásená za vykonateľnú v inom členskom štáte EÚ, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• ak ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese, ktoré sa týka záležitosti, ktorá bola predmetom mediácie, mali by ste žiadosť podať tomuto súdu,

• ak nie ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese a mediácia sa týka občianskej a obchodnej veci (s výnimkou rodinných vecí), mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie obsahu dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľný buď vyššiemu súdu alebo jednému z ďalších súdov uvedených ďalej v texte, ktoré sú označené ako súdy, ktoré sa zaoberajú „občianskymi“ vecami, ktoré by mali právomoc konať v súvisiacom konaní, ak by sa začalo konanie (a nie mediácia). Napríklad, môžete požiadať súd príslušný podľa miesta bydliska jednej alebo viacerých strán sporu alebo, keď sa vec, ktorá je predmetom mediácie, týka pozemkov, súd s miestnou príslušnosťou pre okres, v ktorom sa pozemky nachádzajú,

• ak nie ste stranou konania prebiehajúceho na súde v Anglicku a Walese a mediácia sa týka rodinnej veci, mali by ste podať žiadosť na súde, ktorý je označený ako súd zaoberajúci sa „rodinnými“ vecami a ktorý by mal právomoc konať v súvisiacom konaní, ak by sa začalo konanie (a nie mediácia). Keďže otázka príslušnosti súdu v rodinných veciach je veľmi príznačná pre spory/obsah dohody, strany, ktoré o to majú záujem, by sa mali so svojimi otázkami obrátiť priamo na súd v mieste bydliska jednej strany alebo viacerých strán sporu. Zúčastnené strany môžu na príslušnom súde prípadne požiadať o právne poradenstvo právnika so špecializáciou na rodinné právo v Anglicku a Walese.

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Anglicku a Walese vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom cezhraničnej mediácie v rámci EÚ a ktorá predtým bola vyhlásená za vykonateľnú v inom členskom štáte EÚ, mali by ste podať žiadosť podľa postupov stanovených:

v súvislosti s občianskymi a obchodnými (nie rodinnými) vecami, v nariadení Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie), pričom žiadosť by sa mala podať len na vyššom súde;

v súvislosti s rodinnými vecami:

i) v uvedenom nariadení Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 a/alebo

ii) v nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Aktualizovaný zoznam príslušných súdov nájdete na webovej stránke: Court and Tribunal Finder

Posledná aktualizácia: 12/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.