Mediácia

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

1. Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania, vyzve strany, aby využili mediáciu a výsledkom mediácie je dohoda, tento súd bude príslušný na príjem žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti uzavretej dohody.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch bude príslušným orgánom na príjem žiadosti o vyhlásenie vykonateľnosti sudca vrchného súdu.

Posledná aktualizácia: 31/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.