Mediácia

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Pokiaľ ide o vykonávanie tohto článku, lotyšské orgány týmto informujú, že v Lotyšskej republike žiadosti o vykonateľnosť písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, prijímajú okresné (mestské) súdy. Lotyšské orgány týmto zároveň informujú, že vykonateľnosť písomných dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, sa môže presadzovať v Lotyšsku len do tej miery, do akej je to ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1215/2012 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Posledná aktualizácia: 06/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.