Mediácia

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Žiadosť v zmysle článku 6 smernice 2008/52/ES sa podáva u predsedu okresného súdu, v ktorého obvode má osoba, proti ktorej sa požaduje vykonanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, bydlisko. V prípade, že nemá bydlisko ani pobyt v Luxembursku, sa žiadosť podá u predsedu okresného súdu, v ktorého obvode sa táto osoba obvykle zdržuje.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Posledná aktualizácia: 03/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.