Mediácia

Malta

Autor obsahu
Malta

Vnútroštátneho práva PDF (146 Kb) mt


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Podľa kapitoly 474 Zbierky zákonov Malty, zákona o mediácii, môžu strany, alebo jedna z nich s výslovným súhlasom druhej, požiadať, aby bol obsah písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie vykonateľný podľa ustanovení kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty – občianskeho súdneho poriadku. Obsah takejto dohody nebude vykonateľný, pokiaľ je v danom prípade v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Vykonateľnosť obsahu dohody môže zabezpečiť súd alebo iný príslušný orgán rozsudkom, rozhodnutím alebo verejnou listinou v súlade s právom členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná. Informácie o príslušnosti jednotlivých súdov nájdete v kapitole 12 Zbierky zákonov Malty. Príslušný orgán je mediačné stredisko Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Posledná aktualizácia: 25/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.