Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Mediácia

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Severné Írsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Ak chcete dosiahnuť, aby sa v Severnom Írsku vykonal obsah dohody, ktorá je výsledkom mediácie, mali by ste podať žiadosť podľa stanovených postupov:

• Ak ste zatiaľ nezačali súdne konanie na súde, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú buď na vyššom súde alebo na ktoromkoľvek z ďalších súdov (pozrite uvedený odkaz na webovú lokalitu).

• Ak ste však začali konanie na súde v Severnom Írsku, mali by ste podať žiadosť o vyhlásenie dohody o vyriešení sporu, ktorá je výsledkom mediácie, za vykonateľnú na súde, na ktorom je vaša vec zaregistrovaná na vypočutie.

Zoznam súdov môžete nájsť na adrese Courts and Tribunals service

Posledná aktualizácia: 25/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.