Mediácia

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Podľa článku 18313 občianskeho súdneho poriadku je orgánom príslušným prijímať žiadosti o výkon písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie:

– V prípade mediácie súdom: súd prejednávajúci danú vec.

– V prípade mimosúdnej mediácie (zmluvnej): súd, ktorý by bol príslušný na prejednanie veci v súlade s pravidlami o všeobecnej alebo výlučnej príslušnosti, t. j. podľa článkov 28 až 30 a 38 až 42 občianskeho súdneho poriadku. Môže ísť o súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto pobytu alebo bydlisko dlžníka, príp. majetok. V prípade vzťahov medzi rodičmi a deťmi ide o súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto oprávneného.

Posledná aktualizácia: 05/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.