Mediácia

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

Príslušný súd v zmysle článku 6 ods. 3 smernice o mediácii je vecne príslušný súd podľa článku 14 ods. 2 zákona č. 29/2013, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa mediácie v Portugalsku, ako aj právna úprava týkajúca sa občianskoprávnej a obchodnej mediácie, mediátorov a verejnej mediácie.

Články 64 a 65 občianskeho súdneho poriadku obsahujú pravidlá týkajúce sa vecnej príslušnosti. V článku 64 sa stanovuje, že všeobecné súdy sú príslušné vo veciach, ktoré nie sú pridelené iným súdom, pričom v článku 65 sa stanovuje, že právne predpisy o organizácii súdnictva určujú, ktoré veci sú na základe vecnej príslušnosti v kompetencii súdov a oddelení s osobitnou právomocou.

Právne predpisy týkajúce sa organizácie súdnictva tvorí zákon č. 62/2013 z 26. augusta 2013, v znení zmien, a legislatívne nariadenie č. 49/2014 z 27. marca 2014, v znení zmien.

Posledná aktualizácia: 21/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.