Mediácia

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Mediácia


*povinný údaj

Článok 10 – informácie o príslušných súdoch a orgánoch

V článkoch 58 a 59 zákona č. 192/2006 o mediácii a organizácii profesie mediátora v znení neskorších zmien a doplnení sa stanovuje, že pokiaľ strany sporu dosiahnu dohodu, možno vypracovať písomnú dohodu, ktorá bude obsahovať všetky dohodnuté ustanovenia a bude mať platnosť súkromnej listiny. Dohodu spravidla vyhotovuje mediátor s výnimkou prípadov, keď sa strany a mediátor dohodnú inak.

Dohoda strán nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s právom a verejným poriadkom. Pokiaľ sa v zákone vyžaduje, aby boli splnené vecné a formálne podmienky, zákonnosť mediačnej dohody môžu overiť a potvrdiť advokáti strán alebo notár, ak sa stranám v priebehu mediačného konania poskytla právna pomoc, alebo iný advokát alebo notár, ktorého so súhlasom strán vybral mediátor.

Mediačná dohoda, ktorej zákonnosť overili a potvrdili advokáti strán, notár či advokát alebo notár, ktorého so súhlasom strán vybral mediátor, je vykonateľná.

Pokiaľ sa spor, ktorý je predmetom mediácie, týka prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam či iných vecných práv, rozdelenia pozostalosti a dedičských vecí, mediačná dohoda vypracovaná mediátorom sa predloží notárovi alebo súdu, aby na jej základe a s použitím postupov stanovených zákonom overil vecné a formálne podmienky a v súlade s právnymi predpismi vydal verejnú listinu, resp. rozsudok. V opačnom prípade je dohoda neplatná. Mediačné dohody sa overujú s ohľadom na splnenie vecných a formálnych podmienok a notár alebo súd ich môže v prípade potreby a so súhlasom strán zmeniť alebo doplniť. Mediátor je viazaný týmito povinnosťami aj v prípade, že sa mediačnou dohodou stanovuje, mení alebo ruší akékoľvek vecné právo k nehnuteľnosti. Tieto povinnosti sa uplatňujú vo všetkých prípadoch, keď sa v zákone pod hrozbou zrušenia dohody vyžaduje, aby boli splnené vecné a formálne podmienky. Pokiaľ sa v zákone vyžaduje splnenie podmienok týkajúcich sa zverejnenia, notár alebo súd požiada o zápis overenej zmluvy, resp. rozsudku do katastra nehnuteľností.

Dohoda dosiahnutá stranami je záväzná.

Strany môžu požiadať notára o overenie dosiahnutej dohody. Listina vypracovaná notárom, ktorou sa overuje dohoda dosiahnutá v rámci mediácie, je vykonateľná. Ak sa mediačná dohoda týka dedičskej veci a bola uzavretá pred vydaním dedičského osvedčenia, záležitosť patrí v súlade so zákonom do pôsobnosti notára.

Strany sa môžu obrátiť na súd so žiadosťou o vydanie rozsudku potvrdzujúceho dosiahnutú dohodu. Príslušným orgánom je buď okresný súd, v ktorého obvode má bydlisko, pobyt alebo sídlo ktorákoľvek zo strán, prípadne okresný súd, v ktorého obvode bola uzavretá mediačná dohoda. Predmetné konanie je neverejné a rozsudok, ktorým sa stanoví dohoda dosiahnutá stranami, je vykonateľný (ustanovenia článkov 438 až 441 Občianskeho súdneho poriadku).

V článku 63 zákona č. 192/2006 o mediácii a organizácii profesie mediátora v znení neskorších zmien a doplnení sa stanovuje, že pokiaľ bol spor vyriešený prostredníctvom mediácie, súd vynesie na žiadosť strán a v súlade so zákonnými podmienkami rozsudok, ktorým sa stanoví dohoda medzi stranami (transakcia) (ustanovenia článkov 438 až 441 Občianskeho súdneho poriadku). Transakcia bude uzavretá písomne a bude tvoriť normatívnu časť rozsudku. Rozsudok vynesený v súlade so zákonom je vykonateľný.

Príslušnými súdmi alebo orgánmi určenými podľa článku 6 ods. 3 smernice, ktoré prijímajú žiadosti podľa ods. 1 a 2, sú: okresné súdy, tribunály, odvolacie súdy a Najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Zoznam mediátorov a notárov je uverejnený na webovom sídle e-justice:

  • Vyhľadávanie mediátora: tu
  • Vyhľadávanie notára: tu
Posledná aktualizácia: 26/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.